สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรกมล  ศัตรูพินาศ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ศัตรูพินาศ
3. เด็กหญิงอทิตยา  ทองแบน
 
1. นางหงษ์ทอง  จังอินทร์
2. นางกัญชริญา  ตรงคำนึง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณา  สอนดอก
2. เด็กหญิงรจพร  ทรงศรี
3. เด็กหญิงศรินทรา  นะกองดี
 
1. นางหงษ์ทอง  จังอินทร์
2. นางกัญชริญา  ตรงคำนึง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.75 ทอง 11 1. เด็กหญิงธนพร  สวนงาม
 
1. นางภัสนันท์  สุภาสัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  ศัตรูพินาศ
2. นายกฤษดา  ภาสดา
3. เด็กชายชนะศักดิ์  นาดี
4. เด็กชายฐิติศักดิ์  ทรงชาติ
5. เด็กหญิงณัฐฐนันท์  สมานมิตร
6. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ทองสุข
7. เด็กหญิงธนพร  จันทน์เทศ
8. เด็กหญิงธัญวรรณ  เนื้อแก้ว
9. เด็กหญิงธันย์ชนก  เจนถูกใจ
10. เด็กชายธีรภัทร  วงนคร
11. นายธีรวัฒน์  หาญเหี้ยม
12. เด็กหญิงนลิตา  ลือโสภา
13. เด็กหญิงนันทกาญจน์  บุญสมาน
14. เด็กหญิงนุชรี  โพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงปวีณา  หัตรัตไชย
16. เด็กหญิงปุญยวีร์  รอดปาน
17. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
18. เด็กหญิงพรฤดี  สุขดี
19. เด็กชายพิพัฒน์  ยืนยง
20. เด็กหญิงมัสยา  สีดามาตย์
21. เด็กหญิงมินตรา  ไม่ลืม
22. เด็กชายรพีภัทร  อินทรัมย์
23. เด็กหญิงวัชรินทร์  วามะกัน
24. เด็กหญิงวัชรี  วามะกัน
25. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดวงขันธ์
26. เด็กหญิงศิริพร  พรหมเป็นสุข
27. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
28. เด็กชายศุภโชค  บทสันเทียะ
29. เด็กชายสมพร  เปรียบสม
30. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ศัตรูพินาศ
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  สะระแสน
32. เด็กหญิงสุทัตตา  เหมาะดี
33. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วฤทธิ์
34. เด็กชายสุเมธ  ทรงศรี
35. เด็กหญิงอทิตยา  ทองแบน
36. เด็กชายอนิรุจน์  ศรีสถิต
37. เด็กหญิงอรนิภา  แสงจันทร์
38. เด็กหญิงอรวรรณ  ยิงรัมย์
39. เด็กหญิงอริสา  พูนสกุล
40. เด็กหญิงอารียา  ทาหนองบัว
 
1. นายสมใจ  ยุพการณ์
2. นายอนุสร  รัศมิงแก้ว
3. นายจิระวัฒน์  จันทะดวง
4. นางกัญญา  สอนกล้า
5. นางศิริพร  กะการดี
6. นางภัสนันท์  สุภาสัย
7. นางกัญชริญา  ตรงคำนึง
8. นางสาวอนงนาฎ  ศักดิ์ศรีจันทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  นาดี
2. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
3. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
4. เด็กชายศุภโชค  บทสันเทียะ
5. เด็กหญิงอารียา  ทาหนองบัว
 
1. นายสมใจ  ยุพการณ์
2. นายอนุสร  รัศมิงแก้ว
3. นายจิระวัฒน์   จันทะดวง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายพิพัฒน์  ยืนยง
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงอารียา  ทาหนองบัว
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  หาญเหี้ยม
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงอารียา  ทาหนองบัว
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายพิพัฒน์  ยืนยง
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุทัตตา  เหมาะดี
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุทัตตา  เหมาะดี
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน