สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรีชา  จันทร์สีดา
 
1. นายมานะ  ดีล้อม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงแววตา  แสนหาญ
 
1. นางภัสนันท์  สุภาสัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ลินิจันทร์
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 5 1. เด็กชายธีระวัฒน์  หาญเหี้ยม
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงวิยะดา  จบไตรเภท
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชูเกียรติ  จันทร์สีดา
2. เด็กชายศักดา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวอนงนาฎ  ศักดิ์ศรีจันทร์
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  นาคสุข
 
1. นางคิริพร  กะการดี