สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายคมชาญ  โสมาพุน
 
1. นายมานะ  ดีล้อม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลยา  ศัตรูพินาศ
2. เด็กหญิงวรรณษา  ทรงชาติ
3. เด็กชายอานนท์  พุ่มพวง
 
1. นางหงษ์ทอง  จังอินทร์
2. นางกัญชริญา  ตรงคำนึง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงประพาฬรัตน์  สกุลชาติ
 
1. นางสาวเสาวลีย์  มียิ่ง