สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิสรา  จันทร์กล้า
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์ฎา  พรมเวียง
 
1. นางสาวภรกัญ  รักดี
2. นางกุหลาบ  ชุมไธสง