สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงทักษพร  พะวัดทะ
2. เด็กชายนันตชัย  บุญมาก
 
1. นางศุภวดี  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวสายสุนีย์  ยืนยง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงสมฤดี  มั่นยืน
 
1. นายจักรพงษ์  ยืนยง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ถะเกิงสุข
 
1. นางสาววิไลพร  ถะเกิงสุข
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นามวงศ์
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ยืนยง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาฎา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงอรณัฐ  ก่อแก้ว
 
1. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม
2. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงสิริยา  ชิดชอบ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
2. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  บันเทิงใจ
2. เด็กชายนิรันดร์  หอมขจร
3. เด็กชายภิพัฒน์  บุญมาก
 
1. นายพิชิต  พ่อค้า
2. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม