สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรรณภษา  กระแสโสม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศุจิกา  วังนุช
2. เด็กหญิงอรณัฐ  ก่อแก้ว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
2. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายตะวัน  ก่อแก้ว
2. เด็กหญิงลินดา  นาบำรุง
 
1. นางสาวสิริมา  นับถือดี
2. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม