สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรณัฐ  ก่อแก้ว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุชาฎา  กระแสโสม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรรณภษา  กระแสโสม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศุจิกา  วังนุช
2. เด็กหญิงอรณัฐ  ก่อแก้ว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
2. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายตะวัน  ก่อแก้ว
2. เด็กหญิงลินดา  นาบำรุง
 
1. นางสาวสิริมา  นับถือดี
2. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงทักษพร  พะวัดทะ
2. เด็กชายนันตชัย  บุญมาก
 
1. นางศุภวดี  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวสายสุนีย์  ยืนยง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายสัตถาวุฒิ  งามแยะ
2. เด็กหญิงสายธาร  บุญมาก
 
1. นางศุภวดี  บูรณ์เจริญ
2. นายพรชัย  อวยพร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงสมฤดี  มั่นยืน
 
1. นายจักรพงษ์  ยืนยง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ถะเกิงสุข
 
1. นางสาววิไลพร  ถะเกิงสุข
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพุทิตา  ชิดชอบ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 74.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญมาก
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  ยืนยง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิริยา  ชิดชอบ
 
1. นางสาวบุปผา  สาลีทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นามวงศ์
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ยืนยง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กระแสโสม
 
1. นางสาวสิริมา  นับถือดี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 78.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สำรวมจิต
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ยืนยง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ดาทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพัชราภา  กระแสโสม
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  ยืนยง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชรดี  บุญมาก
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  ยืนยง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาฎา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงอรณัฐ  ก่อแก้ว
 
1. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม
2. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  โฉลกดี
2. เด็กชายศุภโชค  บันเทิงใจ
3. เด็กชายอโนทัย  บุญมาก
 
1. นางสาวบุปผา  สาลีทอง
2. นางสาววิไลพร  ถะเกิงสุข
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงสิริยา  ชิดชอบ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
2. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม
 
22 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ยืนยง
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เจริญศิริ
 
1. นายธนากรณ์  บุญมาก
2. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริพร  กระแสโสม
2. เด็กหญิงอรปรียา  ยืนยง
 
1. นายธนากรณ์  บุญมาก
2. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  บันเทิงใจ
2. เด็กชายนิรันดร์  หอมขจร
3. เด็กชายภิพัฒน์  บุญมาก
 
1. นายพิชิต  พ่อค้า
2. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม