สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจบก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สัตนาโค
2. เด็กหญิงมุทิตา  สุ่มมาตย์
 
1. นางพิกุล  เกลียวทอง
2. นางสาวพิมพิศา  โพธิ์แก้ว
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงโสภาพรรณ  พันธ์สง่า
 
1. นางพิกุล  เกลียวทอง
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยอดสิงห์
 
1. นางพิกุล  เกลียวทอง
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก่นพิทักษ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ขุมทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สารสุข
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ระวีสวัสดิ์
5. เด็กชายอนุพงษ์  ดาศรี
6. เด็กหญิงโสภาพรรณ  พันธ์สง่า
 
1. นายไพรัตน์  บุญเพิ่ม
2. นางพิกุล  เกลียวทอง
3. นางสาวพิมพิศา  โพธิ์แก้ว