สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจบก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.46 ทองแดง 14 1. เด็กชายวุฒินันท์  ก้านอินทร์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ขุมทอง
 
1. นายพลวัฒน์  ธรรมดา
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายนภัทร  จูมจันทร์
2. เด็กชายรัชพล  พรมมา
 
1. นางพิกุล  เกลียวทอง
2. นายนัฏฐพร  หายทุกข์