สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจบก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสหชาติ  ดาศรี
 
1. นางสาวศิราณี  ดาศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.46 ทองแดง 14 1. เด็กชายวุฒินันท์  ก้านอินทร์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ขุมทอง
 
1. นายพลวัฒน์  ธรรมดา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สัตนาโค
2. เด็กหญิงมุทิตา  สุ่มมาตย์
 
1. นางพิกุล  เกลียวทอง
2. นางสาวพิมพิศา  โพธิ์แก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ภาสดา
2. เด็กหญิงพิชชาภา  พวงจันทร์
 
1. นางพิกุล  เกลียวทอง
2. นางสาวพิมพิศา  โพธิ์แก้ว
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงโสภาพรรณ  พันธ์สง่า
 
1. นางพิกุล  เกลียวทอง
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยอดสิงห์
 
1. นางพิกุล  เกลียวทอง
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก่นพิทักษ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ขุมทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สารสุข
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ระวีสวัสดิ์
5. เด็กชายอนุพงษ์  ดาศรี
6. เด็กหญิงโสภาพรรณ  พันธ์สง่า
 
1. นายไพรัตน์  บุญเพิ่ม
2. นางพิกุล  เกลียวทอง
3. นางสาวพิมพิศา  โพธิ์แก้ว
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายนภัทร  จูมจันทร์
2. เด็กชายรัชพล  พรมมา
 
1. นางพิกุล  เกลียวทอง
2. นายนัฏฐพร  หายทุกข์