สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกีรตยา  กั้วพิศมัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขันละ
3. เด็กหญิงวรัญญา  แสวงสุข
4. เด็กชายศุภณัฐ  สายกระสุน
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ใจกล้า
 
1. นางธนิดา  แสงเพ็ง
2. นางสาววิไลวรรณ  เกลียวเพียร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธีธาร  เสียงจินดารัตน์
 
1. นางอุษา  รุ่งเรือง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงกันยา  สุขแสวง
 
1. นางอุษา  รุ่งเรือง
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายทรงธรรม  ดนตรี
2. เด็กชายเสกสรร  คุ้มแก้ว
 
1. นายสุรชัย  งามชื่น
2. นายพิสิษฐ์  แต้นวกุล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.333 ทอง 10 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุขแสวง
2. เด็กหญิงธิดาพร  เอียนไธสง
3. เด็กหญิงภิญญดา  อุตราศรี
 
1. นางสุวรรณี  ภคะวา
2. นางธนิดา  แสงเพ็ง