สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  เวลาเกิด
 
1. นางศิริสุข  ลิ้มสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพลอยทับทิม  บุญเลิศ
 
1. นางธนิดา  แสงเพ็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ยีรัมย์
 
1. นางธนิดา  แสงเพ็ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลพร  สุขแสวง
2. เด็กหญิงฐาปนี  จินดาศรี
 
1. นางศิริสุข  ลิ้มสวัสดิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงดวงดาว  บูรณะ
 
1. นางสุภิญญา  กระจายศรี
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    บำเพ็ญกุล
2. เด็กหญิงกุสุมา    พานัน
3. เด็กหญิงณัขชานันท์   ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฏฐภรภัทร  นะราชรัมย์
5. เด็กหญิงทิฆัมพร    ธิสารสังข์
6. เด็กหญิงธีราพร    ใจกล้า
7. เด็กหญิงนันทพัฒน์  คนึงกล้า
8. เด็กหญิงพิชญา   บุญมาก
9. เด็กหญิงมนัสวี  อาจเดช
10. เด็กหญิงศริญญา   บุญทัน
11. เด็กหญิงสินีนาถ    เพ็งพริ้ง
12. เด็กชายสุนิษา    สายบุตร
 
1. นางถนอมทรัพย์   สวยรูป