สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  กันเข็ม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นุ่มมีศรี
 
1. นายุสุรชัย  งามชื่น
2. นางสาวเอกลักษณ์  บูรณะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67.75 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุขแสวง
 
1. นางสุภิญญา  กระจายศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัจฉรียา  ลิ้มถวิล
2. เด็กหญิงรังสินี  สายบุตร
 
1. นางสุภิญญา  กระจายศรี
2. นางสาวทัศน์วรรณ  ทศพร
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายพงศภัค  ตั้งรักษ์วัฒนากุล
2. เด็กหญิงพาณิภัค  ชอบรัมย์
 
1. นายพิสิษฐ์  แต้นวกุล
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายนวพรรษ  จินดาศรี
2. เด็กชายวงศธร  ตั้งรักษ์วัฒนากุล
 
1. นายสุรชัย  งามชื่น
2. นายพิสิษฐ์  แต้นวกุล
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65.4 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประชุมฉลาด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จินดาศรี
3. เด็กหญิงพนิดา  เจริญยิ่ง
 
1. นางบุญจิราธร  สุขบันเทิง