สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  เวลาเกิด
 
1. นางศิริสุข  ลิ้มสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพลอยทับทิม  บุญเลิศ
 
1. นางธนิดา  แสงเพ็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ยีรัมย์
 
1. นางธนิดา  แสงเพ็ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลพร  สุขแสวง
2. เด็กหญิงฐาปนี  จินดาศรี
 
1. นางศิริสุข  ลิ้มสวัสดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  กันเข็ม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นุ่มมีศรี
 
1. นายุสุรชัย  งามชื่น
2. นางสาวเอกลักษณ์  บูรณะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกีรตยา  กั้วพิศมัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขันละ
3. เด็กหญิงวรัญญา  แสวงสุข
4. เด็กชายศุภณัฐ  สายกระสุน
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ใจกล้า
 
1. นางธนิดา  แสงเพ็ง
2. นางสาววิไลวรรณ  เกลียวเพียร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงดวงดาว  บูรณะ
 
1. นางสุภิญญา  กระจายศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธีธาร  เสียงจินดารัตน์
 
1. นางอุษา  รุ่งเรือง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67.75 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุขแสวง
 
1. นางสุภิญญา  กระจายศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงกันยา  สุขแสวง
 
1. นางอุษา  รุ่งเรือง
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    บำเพ็ญกุล
2. เด็กหญิงกุสุมา    พานัน
3. เด็กหญิงณัขชานันท์   ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฏฐภรภัทร  นะราชรัมย์
5. เด็กหญิงทิฆัมพร    ธิสารสังข์
6. เด็กหญิงธีราพร    ใจกล้า
7. เด็กหญิงนันทพัฒน์  คนึงกล้า
8. เด็กหญิงพิชญา   บุญมาก
9. เด็กหญิงมนัสวี  อาจเดช
10. เด็กหญิงศริญญา   บุญทัน
11. เด็กหญิงสินีนาถ    เพ็งพริ้ง
12. เด็กชายสุนิษา    สายบุตร
 
1. นางถนอมทรัพย์   สวยรูป
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  แรงกล้า
 
1. นางสุภิญญา  กระจายศรี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงเมธินี  ประดับศรี
 
1. นางสุภิญญา  กระจายศรี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัจฉรียา  ลิ้มถวิล
2. เด็กหญิงรังสินี  สายบุตร
 
1. นางสุภิญญา  กระจายศรี
2. นางสาวทัศน์วรรณ  ทศพร
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายพงศภัค  ตั้งรักษ์วัฒนากุล
2. เด็กหญิงพาณิภัค  ชอบรัมย์
 
1. นายพิสิษฐ์  แต้นวกุล
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายทรงธรรม  ดนตรี
2. เด็กชายเสกสรร  คุ้มแก้ว
 
1. นายสุรชัย  งามชื่น
2. นายพิสิษฐ์  แต้นวกุล
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายนวพรรษ  จินดาศรี
2. เด็กชายวงศธร  ตั้งรักษ์วัฒนากุล
 
1. นายสุรชัย  งามชื่น
2. นายพิสิษฐ์  แต้นวกุล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.333 ทอง 10 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุขแสวง
2. เด็กหญิงธิดาพร  เอียนไธสง
3. เด็กหญิงภิญญดา  อุตราศรี
 
1. นางสุวรรณี  ภคะวา
2. นางธนิดา  แสงเพ็ง
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65.4 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประชุมฉลาด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จินดาศรี
3. เด็กหญิงพนิดา  เจริญยิ่ง
 
1. นางบุญจิราธร  สุขบันเทิง