สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.6 ทอง 13 1. เด็กชายจิรายุ  ภูมิแสง
2. เด็กหญิงสิริกร  วิยาสิงห์
 
1. นางปัณณิกา  ผมงาม
2. นางสาวนิภาพร  แสนศิริ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภางาม
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเสริม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงสุริยะ
4. เด็กหญิงพรรณีย์  บุญทัน
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิชุมา
6. เด็กหญิงรพิพรรณ  สิมาจารย์
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญทูล
8. เด็กหญิงศุทธหทัย  บุญไทย
9. เด็กหญิงสรัลรัตน์  บุญทูล
10. เด็กหญิงสิริรัตน์  ภางาม
11. เด็กหญิงสุนิสา  เสริมแก้ว
12. เด็กหญิงอรยา  บุราคร
13. เด็กหญิงเจนจิรา  กรึงไกร
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  เกษรชื่น
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกษรชื่น
 
1. นางสาวจีรนันท์  วงษ์ทอง
2. นางปัณณิกา  ผมงาม
3. นางสาวอัจฉรา  แสงอรุณ
4. นางพรทรัพย์  ขันอาษา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 8 1. เด็กชายวิชิต  สิมาจารย์
2. เด็กชายวุฒินันท์  สันทาลุนัย
3. เด็กชายสหรัถ  แสนศิริ
 
1. นางสาวนิภาพร  แสนศิริ
2. นางพิสมัย  ภูผานิล
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  ชฎาทอง
 
1. นางสาวอัษฏาพร  ลาสนาม