สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พิลึก
 
1. นางสุดารัตน์  เสาวโค
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.87 ทอง 4 1. เด็กชายพัชรพล  สาคร
2. เด็กชายอเนก  แจ่มจันทร์
 
1. นายวรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสราวุฒิ  จิตดี
2. เด็กชายอภิชาติ  ภูมิสุข
 
1. นายวรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์
2. นายเจนวิทย์  สาคร