สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตรงดี
 
1. นางสุดารัตน์  เสาวโค
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงฉันทิศา  ศิริสำราญ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองวิจิตร
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชัยหิน
 
1. นางสมพร  สุขอุ้ม
2. นางสาวสาลินี  บุญสอน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกลัดดา  บุญเลื่อน
2. เด็กหญิงลิสสา  เวสมูลา
3. เด็กหญิงสุนันทา  นิยมสวน
 
1. นางใขสี  สมานสวน
2. นางสาวนันทนิษฎ์  วิรัตน์จินดารุจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุผา  เพชรงาม
2. เด็กหญิงศศิธร  พูนสันเทียะ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  มงคล
4. เด็กหญิงสุนันทา  ทองดี
5. เด็กหญิงแพรวา  สายไทย
 
1. นายวิสิทธิ์  สุขยานุดิษฐ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  สายเพชร
 
1. นายสมชัย  คูณวัฒนาพงษ์