สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84.75 ทอง 5 1. เด็กชายคุณากร  บุญเหมาะ
2. เด็กชายธนภัทร  เจริญศรี
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  จันทร์เจริญ
4. เด็กหญิงนัทรินทร์  โพธิ์ไทร
5. เด็กหญิงมัทนียา  นวะสิมัยนาม
6. เด็กหญิงวิชาดา  ช่อทับทิม
7. เด็กหญิงสุมัชชา  คุนพิพาก
8. เด็กหญิงอทิตยา  สมนาม
9. เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์สกุล
10. เด็กหญิงเพียงแพร  ประดับดี
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ภูเขียว
2. นางนารีรัตน์  ปัญญาเหลือ
3. นายสุพิน  ศรีเมือง