สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ภูเขียว
2. เด็กหญิงปิยนุช  เจริญศรี
3. เด็กหญิงลัดดา  นพพิบูลย์
4. เด็กหญิงวิชาดา  ดีพิมาย
5. เด็กหญิงเบญจพร  นนธิจันทร์
 
1. นางบัึญฑิตา  จงปัตนา
2. นางจัญญานี  กันนุฬา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยสิงห์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยอดเสาร์
3. เด็กหญิงพัชรศรี  บุญเต็ม
4. เด็กหญิงพัชรา  พากเพียร
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ถาวร
 
1. นายสุพิน  ศรีเมือง
2. นางบัญฑิตา  จงปัตนา
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายธีรเดช  จันทร์หอม
 
1. นางนารีรัตน์  ปัญญาเหลือ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สวยวาปี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  อินทรวิเชียร
3. เด็กหญิงลัดดา  ศิริรจน์
 
1. นางนารีรัตน์  ปัญญาเหลือ
2. นางสาวณัฐติยา  เหล่าธีรกาญจนา