สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวิชาดา  ช่อทับทิม
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ภูเขียว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ภูเขียว
2. เด็กหญิงปิยนุช  เจริญศรี
3. เด็กหญิงลัดดา  นพพิบูลย์
4. เด็กหญิงวิชาดา  ดีพิมาย
5. เด็กหญิงเบญจพร  นนธิจันทร์
 
1. นางบัึญฑิตา  จงปัตนา
2. นางจัญญานี  กันนุฬา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยสิงห์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยอดเสาร์
3. เด็กหญิงพัชรศรี  บุญเต็ม
4. เด็กหญิงพัชรา  พากเพียร
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ถาวร
 
1. นายสุพิน  ศรีเมือง
2. นางบัญฑิตา  จงปัตนา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84.75 ทอง 5 1. เด็กชายคุณากร  บุญเหมาะ
2. เด็กชายธนภัทร  เจริญศรี
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  จันทร์เจริญ
4. เด็กหญิงนัทรินทร์  โพธิ์ไทร
5. เด็กหญิงมัทนียา  นวะสิมัยนาม
6. เด็กหญิงวิชาดา  ช่อทับทิม
7. เด็กหญิงสุมัชชา  คุนพิพาก
8. เด็กหญิงอทิตยา  สมนาม
9. เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์สกุล
10. เด็กหญิงเพียงแพร  ประดับดี
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ภูเขียว
2. นางนารีรัตน์  ปัญญาเหลือ
3. นายสุพิน  ศรีเมือง
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายธีรเดช  จันทร์หอม
 
1. นางนารีรัตน์  ปัญญาเหลือ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สวยวาปี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  อินทรวิเชียร
3. เด็กหญิงลัดดา  ศิริรจน์
 
1. นางนารีรัตน์  ปัญญาเหลือ
2. นางสาวณัฐติยา  เหล่าธีรกาญจนา