สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศุภกฤต  ศรีบูรณะพิทักษ์
 
1. นางสาวอมรวรรณ  สุวินัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสายพิน  ทองหล่อ
 
1. นายหัด  เนตรอุดมสุก
 
3 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพรพิรุณ  บุญโสภา
2. เด็กชายสุเมธ  หล่อแหลม
 
1. นายวรพล  วรธงไชย
2. นายสุพจน์   งามพร้อม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93.87 ทอง 4 1. เด็กชายจักริน  สืบสังข์
2. เด็กชายณรงศักดิ์  กองแก้ว
 
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวินัย  มงคลสารกิจ
 
1. นางสาวกัญทิมา  ทองหล่อ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คำแก้ว
 
1. นางสาวกัญทิมา  ทองหล่อ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทยากร  ดอกบัว
2. เด็กชายนายโรจนธร  เผ่าพันธ์
3. นายอนันตสิทธิ์   หล่อแหลม
 
1. นางเชียงใหม๋  ดวงแก้ว
2. นายสฤษฎ์พงศ์  ถนัดเพิ่ม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาดา  กระจายศรี
 
1. นางจันทิรา  ใสงาม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  กระแสโสม
 
1. นางขวัญใจ  นวลฝั้น
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักริน  อโนรัตน์
2. เด็กหญิงจินตนา  อัดใจ
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ดีเสมอ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุปมัย
5. เด็กหญิงนุชจรี  มาลาทอง
6. เด็กหญิงพรสรวง  เพชรสุก
7. เด็กชายพันธมิตร  มั่นยืน
8. เด็กหญิงพีรยา  อินตา
9. เด็กชายมงคลชัย  บูรณ์เจริญ
10. เด็กชายวรฤทธิ์  ไตรรัตน์
11. เด็กหญิงวรวรรณ  สายสุด
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภัคคะธารา
13. เด็กหญิงสมฤทัย  เผ่าพันธ์
14. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงงาม
15. เด็กหญิงเกียรติสุดา  แสงงาม
16. เด็กหญิงเจนจิรา  แพงน้อย
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นางขวัญใจ  นวลฝั้น
3. นางเชียงใหม่  ดวงแก้ว
4. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
5. นางสาวอมรวรรณ  สุวินัย
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจำปี  บุตรดี
2. เด็กชายจิระวัตร  แก้วมงคล
3. เด็กหญิงชลธิชา  หัสดง
4. เด็กหญิงชื่นกมล  รู้จิตร
5. เด็กหญิงฑิตยา  โต๊ะงาม
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุพศร
7. เด็กชายณัฐพร  ไหมทอง
8. เด็กหญิงปณิตา  รู้จิตร
9. เด็กชายรณภูมิ  สกุลจันทร์
10. เด็กหญิงวิไล  พรมมี
11. เด็กหญิงวีราพร  นามุลทา
12. เด็กหญิงสาธิกา  หล่อแหลม
13. เด็กหญิงสโรชา  ดอกบัว
14. เด็กหญิงอรยา  อินตา
15. เด็กหญิงอโนชา  หล้าวงศา
16. เด็กหญิงเสาวรินทร์  สมเป็น
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นางขวัญใจ  นวลฝั้น
3. นางสุมาลี  บุญญาธรรมรัตน์
4. นางสุภาพ  อิ่มจิต
5. นางเบญญา  นพพิบูลย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยา  วันไทย
 
1. นางขวัญใจ  นวลฝั้น
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงปริศนา  โต๊ะงาม
2. เด็กชายรัฐพล  บูรณ์เจริญ
3. เด็กชายสุเมธ  หลอ่แหลม
 
1. นายหัด  เนตรอุดมสุก
2. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงปาริษรา  บุตรศรี
3. เด็กหญิงวรุณพร  เกตุแก้ว
 
1. นางเบญญา  นพพิบูลย์
2. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก