สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายภูริภัทร  ดาทอง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ดาทอง
3. เด็กหญิงสุชาดา  ดาทอง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญศิริ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจงาม
 
1. นางปราณี  สายกระสุน
2. นายจักรกฤษณ์  ดาทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สายกระสุน
 
1. นางปราณี  สายกระสุน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยินดีฉาย
2. เด็กหญิงนิฤมล  วงศ์สินธุ์
 
1. นางปราณี  สายกระสุน
2. นายจักรกฤษณ์  ดาทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  บรรเทิงใจ
2. เด็กชายสุรเดช  ดาทอง
3. เด็กหญิงอรสา  สังเกตกิจ
4. เด็กชายเกรียติศักดิ์  บรรเทิงใจ
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ดาทอง
 
1. นางศุภัทร  สุขยา
2. นายนิวัติ  จารัตน์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภสินธุ์  มั่นหมาย
2. เด็กชายอานนท์  วงศ์สินธุ์
 
1. นายภานุวัฒน์  ดาทอง
2. นางสาวอรพิน  บูรณะ
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บรรเทิงใจ
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บรรเทิงใจ
 
1. นายภานุวัฒน์  ดาทอง
2. นางสาวอรพิน  บูรณะ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  ดาทอง
2. เด็กชายวิวัฒน์  แสนกล้า
3. เด็กชายอำนาจ  เจริญศิริ
 
1. นางสาววรางคณา  แสนกล้า
2. นางสาวจุฑามาศ  ยินดีฉาย