สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิจิตรา  มุ่งดี
 
1. นางสาววรางคณา  แสนกล้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พิลึกรัมย์
 
1. นางสุพิน  มสาธานัง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดาทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เอ็นดู
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนกล้า
 
1. นายคุณแทน  บุญรอด
2. นางสุพิน  มสาธานัง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนกล้า
2. เด็กชายวิฑูรย์  บรรเทิงใจ
3. เด็กหญิงอริญา  ภูมลี
 
1. นางสุพิน  มสาธานัง
2. นายคุณแทน  บุญรอด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนาวัฒน์  โทพา
2. เด็กหญิงวิธิดา  มุ่งดี
 
1. นายคุณแทน  บุญรอด
2. นางสุทิน  ทิพย์กลาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายภูริภัทร  ดาทอง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ดาทอง
3. เด็กหญิงสุชาดา  ดาทอง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญศิริ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจงาม
 
1. นางปราณี  สายกระสุน
2. นายจักรกฤษณ์  ดาทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สายกระสุน
 
1. นางปราณี  สายกระสุน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยินดีฉาย
2. เด็กหญิงนิฤมล  วงศ์สินธุ์
 
1. นางปราณี  สายกระสุน
2. นายจักรกฤษณ์  ดาทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายพิเชษฐ์  สุขสนิท
 
1. นายยุทธนา  บูรณะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดาทอง
 
1. นางปราณี  สายกระสุน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สายกระสุน
 
1. นางปราณี  สายกระสุน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  บรรเทิงใจ
2. เด็กชายสุรเดช  ดาทอง
3. เด็กหญิงอรสา  สังเกตกิจ
4. เด็กชายเกรียติศักดิ์  บรรเทิงใจ
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ดาทอง
 
1. นางศุภัทร  สุขยา
2. นายนิวัติ  จารัตน์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดาทอง
2. เด็กหญิงดาราพร  แสนกล้า
3. เด็กหญิงอารียา  บรรเทิงใจ
 
1. นางสาววรางคณา  แสนกล้า
2. นางสาวจุฑามาศ  ยินดีฉาย
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธาดา  บรรเทิงใจ
2. เด็กชายอรรถพล  วงค์สมัคร
 
1. นางศุภัทร  สุขยา
2. นายนิวัติ  จารัตน์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธีรกิตติ์ธนบดี
2. เด็กหญิงมัทนพร  สุหุนิล
 
1. นางสาววรางคณา  แสนกล้า
2. นายนิวัติ  จารัตน์
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภสินธุ์  มั่นหมาย
2. เด็กชายอานนท์  วงศ์สินธุ์
 
1. นายภานุวัฒน์  ดาทอง
2. นางสาวอรพิน  บูรณะ
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บรรเทิงใจ
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บรรเทิงใจ
 
1. นายภานุวัฒน์  ดาทอง
2. นางสาวอรพิน  บูรณะ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  ดาทอง
2. เด็กชายวิวัฒน์  แสนกล้า
3. เด็กชายอำนาจ  เจริญศิริ
 
1. นางสาววรางคณา  แสนกล้า
2. นางสาวจุฑามาศ  ยินดีฉาย
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.333 ทอง 11 1. เด็กชายขจรศักดิ์  บรรเทิงใจ
2. เด็กชายธีรทัศน์  บรรเทิงใจ
3. เด็กชายสามัคคี  แก้วเฉลิมทอง
 
1. นางสาววรางคณา  แสนกล้า
2. นายชวลิต  ปานทอง
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองแก้ว
2. เด็กชายภูวิศร  โสสิงห์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แดงทำดี
 
1. นางสาวบุรีรัตน์  จินดาศรี
2. นางประนอม  มะลิงาม