สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. นางสาวมนฑกานต์  กันภัย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. นางสาวกัลยาณี  ฉุนกล้า
2. นายชัยสิทธิ์  พรหมทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
2. นางสาวสุกัลยา  พอกพูน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ประดับ
2. เด็กหญิงสุชาดา  จันทเขต
 
1. นางประนอม  เครือสุวรรณ
2. นางสาวณัฎฐา  ถมปัทม์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเฉลิมชนม์  พรวัฒนา
 
1. นางสาวไอลดา  สมสวย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.25 ทอง 5 1. นางสาวสายชล  พอกพูน
 
1. นางสาวไอลดา  สมสวย