สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สร้างการนอก
 
1. นางสาวณัฎฐา  ถมปัทม์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  แจ่มใส
 
1. นายสมชาย  พัฒนพิเชษฐพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาววณิชญา  ดีแก่
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนุชนาถ  เพ็ชรพัน
 
1. นายสุนทร  ขำเสน่ห์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพิยดา  หมายเจริญ
 
1. นายรุ่งโรจน์  สกุลนามรัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายชยุต  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  อานทอง
3. เด็กหญิงศิริวิภา  จันทะเขต
 
1. นายสิรินทร์  ไชยศีรษะ
2. นางสาวจิราภรณ์  ภูสูง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุพรรณ  พันธ์มาศ
2. เด็กหญิงนันทินี  อัลมาตย์
3. เด็กหญิงศศิธร  อินทรามะ
 
1. นายสิรินทร์  ไชยศีรษะ
2. นางสาวจิราภรณ์  ภูสูง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิจวิภา  พรหมทอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  จันทเขต
3. เด็กชายวัชรพล  จุฬา
4. เด็กหญิงสาวิตรี  กองศิริ
5. เด็กหญิงสุนิษา  นิยมชอบ
 
1. นางสาวณัฎฐา  ถมปัทม์
2. นางประนอม  เครือสุวรรณ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73.4 เงิน 15 1. เด็กหญิงจินตนา  บุญจวบ
2. เด็กหญิงธนิดา  มูลนิล
3. เด็กหญิงวรัญญา  จุฬา
4. เด็กหญิงวันนิสา  นิลดา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทะเขต
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
2. นางสาวสุกัลยา  พอกพูน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. นางสาวกรรณิการ์  มอบหมาย
2. เด็กหญิงธวัลหทัย  ทองแย้ม
3. เด็กหญิงธีรนาฎ  จุฬา
4. เด็กหญิงพรรณภษา  อุดม
5. นางสาวรื่นฤดี  ทองใบ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
2. นางพูนทรัพย์  โภคทรัพย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นางสาวกนกวรรณ  มิฆเนตร
2. นางสาวกนกวรรณ  จันทเขต
3. นางสาวนราวัลย์  จันทเขต
4. นายสิทธิพล  เป็นสุข
5. นายสุเมธ  จารัตน์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
2. นางกานดา  พระศรี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรชนก  อุนานนท์
2. เด็กหญิงยุวดี  พระงาม
3. นายราเชนท์  ประเมินชัย
4. เด็กหญิงสุภัสสร  จองป้อ
5. นางสาวอรอนงค์  มิฆเนตร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
2. นางสาวนิรมล  ผนัดกล้า
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  โพธิ์ศิริ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. นางสาวมนฑกานต์  กันภัย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. นางสาวกัลยาณี  ฉุนกล้า
2. นายชัยสิทธิ์  พรหมทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
2. นางสาวสุกัลยา  พอกพูน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ประดับ
2. เด็กหญิงสุชาดา  จันทเขต
 
1. นางประนอม  เครือสุวรรณ
2. นางสาวณัฎฐา  ถมปัทม์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเฉลิมชนม์  พรวัฒนา
 
1. นางสาวไอลดา  สมสวย
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.25 ทอง 5 1. นางสาวสายชล  พอกพูน
 
1. นางสาวไอลดา  สมสวย
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิชดา  ดาศรี
 
1. นางสาวศิริพร  เพ่งพิศ