สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโชค สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ภูพันนา
2. เด็กหญิงนัยนา  ดำเนินงาม
 
1. นางสาวนวลผ่อง  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวธฤษวรรณ  ขาวสะอาด
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.666 ทอง 15 1. เด็กชายธนกฤต  ดำเนินงาม
2. เด็กชายสิทธินนท์  สุธโท
3. เด็กชายเนติพงษ์  ดำเนินงาม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รุ่งเรือง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะชัย  ธรรมดา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รังทอง
3. เด็กหญิงเอื้องตะวัน  รังทอง
 
1. นางอำพร  ศรีระอุดม
2. นางสาวนวลผ่อง  โพธิ์แก้ว