สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70.67 เงิน 16 1. เด็กหญิงธนาธรณ์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยาเพ็ชร
 
1. นางสาวธัญภา  ดาทอง
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  มั่นหมาย
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79.8 เงิน 6 1. เด็กชายชยากร  สายกระสุน
2. เด็กหญิงสุนันทา  ช่วงชัยชนะ
 
1. นางสาวธัญภา  ดาทอง
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  มั่นหมาย