สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 58.4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพิยะดา  ยี่รัมย์
 
1. นางประภาพร  รัตนะดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศักดา  บุญครอง
 
1. นายบรรจง  จำปาทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ศิริสุข
2. เด็กหญิงแพรชมพู  แก้วฉลาด
 
1. นางประภาพร  รัตนะดี
2. นางอนุรักษ์  มั่นยืน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปกิต  กล้าแข็ง
 
1. นางประภาพร  รัตนะดี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนิลธาดา  มะลิซ้อน
 
1. นางบุษรินทร์  ยาเพ็ชร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงไพลิน  ก้านอินทร์
 
1. นางกรรณิการ์  สัตตธารา
 
7 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เทวารัมย์
2. เด็กชายวัชรเทพ  แนวขี้เหล็ก
 
1. นางสาวธัญภา  ดาทอง
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  มั่นหมาย
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70.67 เงิน 16 1. เด็กหญิงธนาธรณ์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยาเพ็ชร
 
1. นางสาวธัญภา  ดาทอง
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  มั่นหมาย
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79.8 เงิน 6 1. เด็กชายชยากร  สายกระสุน
2. เด็กหญิงสุนันทา  ช่วงชัยชนะ
 
1. นางสาวธัญภา  ดาทอง
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  มั่นหมาย