สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงถาวร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงเมธิกา  สาธร
 
1. นางสาวจันจิรา  ดาวศรี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สอนจันทร์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ์  เงางาม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัตนวัน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สอนจันทร์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ์  เงางาม
2. นางนงนุช  ทองมาก