สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงถาวร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงเมธิกา  สาธร
 
1. นางสาวจันจิรา  ดาวศรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงจันทร์พร  สีหวาด
 
1. นายธนพงษ์  สมรูป
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราพร  นิลโชติ
 
1. นายธนพงษ์  สมรูป
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ทองพิภพ
 
1. นายธนพงษ์  สมรูป
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  หาญยิ่ง
 
1. นายธนพงษ์  สมรูป
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัตนวัน
 
1. นายธนพงษ์  สมรูป
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนวัน
 
1. นายประชิด  จันทร์ทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  ศิลาทอง
 
1. นายประชิด  จันทร์ทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนวัน
 
1. นายประชิด  จันทร์ทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  ศิลาทอง
 
1. นายประชิด  จันทร์ทอง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สอนจันทร์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ์  เงางาม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติยา  ปุ่มทอง
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ์  เงางาม
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัตนวัน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สอนจันทร์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ์  เงางาม
2. นางนงนุช  ทองมาก