สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีทอง
2. เด็กชายสุวิชย์  อานไธสง
 
1. นางวรางคณา  ทองเปลว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณา  แก้วหอม
 
1. นางสาวจันทร์เด่น  แซ่ตัง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลสตรี   ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ประสานสุข
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พรมนัส
4. เด็กหญิงสมพร  ล้ำเลิศ
5. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีวิเศษ
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วหอม
 
1. นายสุวิช  แหวนหล่อ