สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 56.8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงภัทราพร  เสาขวัญ
 
1. นางวิลาวรรณ  วงศ์รุจิโรจน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทัดทอง
 
1. นางสาวศศิโสม  หวังสม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชุติมน  มีศรี
2. เด็กชายภูมรินทร์  เก็บรัมย์
 
1. นางสาวศศิโสม  หวังสม
2. นางอภิญญา  คงนุรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  กระแสเทพ
 
1. นางสาวศศิโสม  หวังสม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศศิ  สมชื่อ
2. เด็กชายอภินันท์  สุวรรณทอง
 
1. นายประวิทย์  นิสังรัมย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิริพร  ยอดศรีคำ
 
1. นางสาวศศิโสม  หวังสม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงโสรญา  สนิทฉัตร
 
1. นางสาวศศิโสม  หวังสม