สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.92 ทอง 7 1. เด็กชายคงสิทธิ์  ยินดี
2. เด็กชายสถาพร  จ่าไธสง
 
1. นายมานะ  จันทราคา
2. นางสำรอง  วัชรบรรจง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรา  ภาคพรม
 
1. นายประเสริฐ  สันทอง
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายทักษิณ  สวัสดี
2. เด็กชายสืบศักดิ์  ทองคำ
3. เด็กชายอรรถพร  สอนดี
 
1. นางสำรอง  วัชรบรรจง
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บ่อศีล
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายจักรพงษ์  สอนดี
2. เด็กชายชัยมงคล  บัวระภา
3. เด็กชายทวีศักดิ์  มานุสนธ์
 
1. นางสำรอง  วัชรบรรจง
2. นางสาวสรัญญา  โสดาจันทร์