สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณฐิตา  บุญธรรม
 
1. นางประทับ  จินพละ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิดา  บุญธรรม
 
1. นางสำรอง  วัชรบรรจง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงมนัสชญา  แผนสมบูรณ์
 
1. นางประทับ  จินพละ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.92 ทอง 7 1. เด็กชายคงสิทธิ์  ยินดี
2. เด็กชายสถาพร  จ่าไธสง
 
1. นายมานะ  จันทราคา
2. นางสำรอง  วัชรบรรจง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.99 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐภาคย์  เลิศล้ำ
2. เด็กชายธนากร  สระแก้ว
 
1. นายมานะ  จันทราคา
2. นายสำรอง  วัชรบรรจง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรา  ภาคพรม
 
1. นายประเสริฐ  สันทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นนธิจันทร์
2. เด็กชายวีรภัทร  สระแก้ว
3. เด็กหญิงเกศรา  นวสิมัยนาม
 
1. นางสาวสรัญญา  โสดาจันทร์
2. นายประเสริฐ  สันทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายอนุรักษ์  บุญไทย
 
1. นางมะลิวัลย์  นามขันธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายภานุพงษ์  สอนดี
 
1. นางสำรอง  วัชรบรรจง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงอรสา  พันธ์สำโรง
 
1. นางมะลิวัลย์  นามขันธ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนฤมล  แพงอานนท์
2. เด็กหญิงนุชนาฏ  นามอนุ
 
1. นางมะลิวัลย์  นามขันธ์
2. นางสำรอง  วัชรบรรจง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ภาคพรม
 
1. นางสำรอง  วัชรบรรจง
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายทักษิณ  สวัสดี
2. เด็กชายสืบศักดิ์  ทองคำ
3. เด็กชายอรรถพร  สอนดี
 
1. นางสำรอง  วัชรบรรจง
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บ่อศีล
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายจักรพงษ์  สอนดี
2. เด็กชายชัยมงคล  บัวระภา
3. เด็กชายทวีศักดิ์  มานุสนธ์
 
1. นางสำรอง  วัชรบรรจง
2. นางสาวสรัญญา  โสดาจันทร์