สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่อาราง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรพล  สุภนาม
2. เด็กชายวีรพงศ์   ดัชถุยาวัตร
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ผาสุก
 
1. นายพิบูลย์  ดวงใจ
2. นางปรีดาวรรณ  พิมพ์ทอง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.333 ทอง 10 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุภะนาม
2. เด็กชายนพวิทย์   สุทธิศักดิ์กังวาล
3. เด็กหญิงสุธิชา   ศุภนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  บุคจำปา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงประภาภร  สาธร
2. เด็กหญิงปวัณรัตน์  แสงเพ็ชร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เกษรชื่น
 
1. นางปรีดาวรรณ  พิมพ์ทอง
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  เพ่งฉุย