สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่อาราง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.97 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธีศักดิ์  สาธร
2. เด็กชายธีศักดิ์  ศุภนาม
 
1. นายพิบูลย์  ดวงใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  บุคจำปา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 40.99 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอาริสา  สอนสุข
 
1. นายวีรยุทธ  จันทร์เหลือง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สาธร
 
1. นายวีรยุทธ  จันทร์เหลือง