สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่อาราง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.97 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธีศักดิ์  สาธร
2. เด็กชายธีศักดิ์  ศุภนาม
 
1. นายพิบูลย์  ดวงใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  บุคจำปา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปรารถนา  บำรุง
 
1. นางทองจันทร์  สมานทอง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 40.99 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอาริสา  สอนสุข
 
1. นายวีรยุทธ  จันทร์เหลือง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สาธร
 
1. นายวีรยุทธ  จันทร์เหลือง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรพล  สุภนาม
2. เด็กชายวีรพงศ์   ดัชถุยาวัตร
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ผาสุก
 
1. นายพิบูลย์  ดวงใจ
2. นางปรีดาวรรณ  พิมพ์ทอง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.333 ทอง 10 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุภะนาม
2. เด็กชายนพวิทย์   สุทธิศักดิ์กังวาล
3. เด็กหญิงสุธิชา   ศุภนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  บุคจำปา
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงประภาภร  สาธร
2. เด็กหญิงปวัณรัตน์  แสงเพ็ชร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เกษรชื่น
 
1. นางปรีดาวรรณ  พิมพ์ทอง
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  เพ่งฉุย