สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวิสรา  สุขเมือง
2. เด็กหญิงปวีณา  พันพะม่า
3. เด็กหญิงศรีแพร  ศรีเพชร
 
1. นางบุษราคัม  พุดมี
2. นางณิชกานต์  บุญลับ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สินสุพรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์พกา  ศรีแย้ม
3. เด็กหญิงอรียา  ไตรพรม
 
1. นางสาววรารัตน์  วงษ์มา
2. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษิน  จันดากุล
2. เด็กชายรพี  โยธี
3. เด็กหญิงวาสนา  สุภา
 
1. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
2. นางทัชรินทร์  กิ่งวิชิต
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุพิน  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันธนาม
 
1. นางสาวพรชนก  หาญเสมอ
2. นางสาวสุนทราทิพย์  แป้นทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาภาภร  เลาเลิศ
2. เด็กหญิงอารียา  บุญทูรย์
 
1. นางสาวนิตญา  วิมุล
2. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เลาเลิศ
2. เด็กหญิงใบเฟิร์ล  โสประดิษฐ์
 
1. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
2. นางสาวกัญจน์ชญา  นนท์สา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอวัสดา  สันทาลุนัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส  วิวาสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงพร  นิลทัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส  วิวาสุข
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงพัชรี  กฤษวี
 
1. นางสาวศิริพร  ฤกษ์ดี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   สระแก้ว
 
1. นางสาวนิตญา    วิมุล
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรศักดิ์  สุขแสน
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีเพชร
3. เด็กชายสุริยา  ประสาร
 
1. นายจเร  ศรีโกตะเพชร
2. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงวนคีตา  แก้วล้ำ
 
1. นางสาวพิมล  บุญทัน