สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สมัญญา
2. เด็กหญิงเต็มสิริ  สระแก้ว
 
1. นางณิชนันทน์  นนท์ธิจันทร์
2. นางสาวนิตญา  วิมุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนิดา  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงวาสนา  สุชาติ
3. เด็กหญิงวิชุดา  ชัยภา
 
1. นางสาวกัญจน์ชญา  นนท์สา
2. นางสาววรารัตน์  วงษ์มา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประยงค์หอม
 
1. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฌชา   จันดากุล
2. เด็กหญิงบุษบา   บุญเต็ม
 
1. นางบุษราคัม   พุดมี
2. นางณิชกานต์   บุญลับ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรี   สวัสดี
2. เด็กหญิงสุนันทา   หาญเสมอ
 
1. นางณิชนันทน์   นนท์ธิจันทร์
2. นางสาวนิตญา   วิมุล
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนิดา  สมัญญา
2. เด็กหญิงนฤมล  นิลทัย
 
1. นายนครินทร์  ขันอาษา
2. นายมนตรี  สระทอง
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันนา  ชัยภา
2. เด็กชายอนัทชา  สินสุพรรณ์
 
1. นางสาวนิตญา  วิมุล
2. นางสาวชุติมณฑน์  ขันติวงศ์