สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สมัญญา
2. เด็กหญิงเต็มสิริ  สระแก้ว
 
1. นางณิชนันทน์  นนท์ธิจันทร์
2. นางสาวนิตญา  วิมุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ภาคพรม
 
1. นางสาวพรชนก  หาญเสมอ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวิสรา  สุขเมือง
2. เด็กหญิงปวีณา  พันพะม่า
3. เด็กหญิงศรีแพร  ศรีเพชร
 
1. นางบุษราคัม  พุดมี
2. นางณิชกานต์  บุญลับ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  พายมาศ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สุขเมือง
 
1. นางสาวนิตญา  วิมุล
2. นางณิชนันทน์  นนท์ธิจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงดวงกมล  อบอุ่น
 
1. นางสาวนิตญา  วิมุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลลดาวัลย์  เลาเจริญ
 
1. นางบุษราคัม  พุดมี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนิดา  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงวาสนา  สุชาติ
3. เด็กหญิงวิชุดา  ชัยภา
 
1. นางสาวกัญจน์ชญา  นนท์สา
2. นางสาววรารัตน์  วงษ์มา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สินสุพรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์พกา  ศรีแย้ม
3. เด็กหญิงอรียา  ไตรพรม
 
1. นางสาววรารัตน์  วงษ์มา
2. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษิน  จันดากุล
2. เด็กชายรพี  โยธี
3. เด็กหญิงวาสนา  สุภา
 
1. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
2. นางทัชรินทร์  กิ่งวิชิต
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประยงค์หอม
 
1. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุพิน  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันธนาม
 
1. นางสาวพรชนก  หาญเสมอ
2. นางสาวสุนทราทิพย์  แป้นทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาภาภร  เลาเลิศ
2. เด็กหญิงอารียา  บุญทูรย์
 
1. นางสาวนิตญา  วิมุล
2. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เลาเลิศ
2. เด็กหญิงใบเฟิร์ล  โสประดิษฐ์
 
1. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
2. นางสาวกัญจน์ชญา  นนท์สา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอวัสดา  สันทาลุนัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส  วิวาสุข
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงพร  นิลทัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส  วิวาสุข
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงพัชรี  กฤษวี
 
1. นางสาวศิริพร  ฤกษ์ดี
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฌชา   จันดากุล
2. เด็กหญิงบุษบา   บุญเต็ม
 
1. นางบุษราคัม   พุดมี
2. นางณิชกานต์   บุญลับ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรี   สวัสดี
2. เด็กหญิงสุนันทา   หาญเสมอ
 
1. นางณิชนันทน์   นนท์ธิจันทร์
2. นางสาวนิตญา   วิมุล
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดาวัลย์   เลาเจริญ
 
1. นางบุษราคัม   พุดมี
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   สระแก้ว
 
1. นางสาวนิตญา    วิมุล
 
21 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนิดา  สมัญญา
2. เด็กหญิงนฤมล  นิลทัย
 
1. นายนครินทร์  ขันอาษา
2. นายมนตรี  สระทอง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรศักดิ์  สุขแสน
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีเพชร
3. เด็กชายสุริยา  ประสาร
 
1. นายจเร  ศรีโกตะเพชร
2. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงวนคีตา  แก้วล้ำ
 
1. นางสาวพิมล  บุญทัน
 
24 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันนา  ชัยภา
2. เด็กชายอนัทชา  สินสุพรรณ์
 
1. นางสาวนิตญา  วิมุล
2. นางสาวชุติมณฑน์  ขันติวงศ์