สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดนโอก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงสุนันสา  กองเงิน
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ลายทอง
 
1. นางธนวดี  หอมหวล
2. นางสุภักดิ์  วงศ์จอม
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พิศาลโกศล
2. เด็กชายสันติ  พระวัย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วิชายิ่ง
2. นายจิรพัฒน์  เพ็ชรเสนา