สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญวงศ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญหาญ
 
1. นางจุรีย์   ตระกูลดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรสุดา  คำสอน
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงวิภาดา  วงศ์ศรียา
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  บุญคำ
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัชพร  มีเจริญ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  แป้นแก้ว
 
1. นายพงศกร  จันทร์แจ่ม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.333 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญสอน
2. เด็กหญิงชนาภา  เขียวพุต
3. เด็กหญิงปสุดา  หล้าล้ำ
 
1. นายกอบพงษ์  นาคประดา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปัญญาแหลม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญจง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีพร้อม
 
1. นายกอบพงษ์  นาคประดา
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงพาขวัญ  หล้าล้ำ
 
1. นางฐานิกา  พานวงค์