สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เหล็กกล้า
2. เด็กหญิงอนุสรา  กระแจะจันทร์
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุมิตตา  ประจันโน
 
1. นางปีใหม่  สร้อยเพขร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุญตามทัน
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิทยา  แม่นงาม
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุญวงค์
2. เด็กหญิงสโรชา  อินทรามะ
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  จันทมนต์
2. เด็กชายดำรง  ใจสุข
3. เด็กชายสิทธิพล  บุตรดี
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายภัสกร  ทวนกระโทก
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพล  บุญวงศ์
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุพิชญา  มวลศรี
 
1. นางฐานิกา  พานวงค์