สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เหล็กกล้า
2. เด็กหญิงอนุสรา  กระแจะจันทร์
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญวงศ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญหาญ
 
1. นางจุรีย์   ตระกูลดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุมิตตา  ประจันโน
 
1. นางปีใหม่  สร้อยเพขร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุญตามทัน
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิทยา  แม่นงาม
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุญวงค์
2. เด็กหญิงสโรชา  อินทรามะ
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายพรศักดิ์  มูลมี
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  จันทมนต์
2. เด็กชายดำรง  ใจสุข
3. เด็กชายสิทธิพล  บุตรดี
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรสุดา  คำสอน
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายภัสกร  ทวนกระโทก
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงวิภาดา  วงศ์ศรียา
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพล  บุญวงศ์
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  บุญคำ
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัชพร  มีเจริญ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  แป้นแก้ว
 
1. นายพงศกร  จันทร์แจ่ม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.333 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญสอน
2. เด็กหญิงชนาภา  เขียวพุต
3. เด็กหญิงปสุดา  หล้าล้ำ
 
1. นายกอบพงษ์  นาคประดา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปัญญาแหลม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญจง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีพร้อม
 
1. นายกอบพงษ์  นาคประดา
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงพาขวัญ  หล้าล้ำ
 
1. นางฐานิกา  พานวงค์
 
18 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุพิชญา  มวลศรี
 
1. นางฐานิกา  พานวงค์