สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระแบก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงกิตติยา  ยอดดำ
2. เด็กชายชนินทร์  วงษ์พรม
3. เด็กหญิงนริศา  ท่อนทอง
4. เด็กชายสถาพร  หวังเจริญ
5. เด็กหญิงอริษา  มะตะราช
 
1. นางผ่องศรี  อาจยิน
2. นางไพรินทร์  วาปีทะ
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 14 1. เด็กหญิงภัทธิรา  หงษ์ทอง
 
1. นางอรอนงค์  จับใจเหมาะ
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายปิยนันท์  รัฐสมุทร
 
1. นางผ่องศรี  อาจยิน
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 8 1. เด็กชายพงศกร  ยอดดำ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์ครทา
 
1. นายวิโรชน์  สมานวัน