สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงญิงหทัยวรรณ  นามสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวัสดี
3. เด็กหญิงนันนภัส  ทนทาน
4. เด็กหญิงอภิญญา  ตุ้มแก้ว
5. เด็กชายอัทพล  ดวงรัตน์
 
1. นายโกมล  จันทร์ศิริ
2. นางสาวปิยะดา  แจ้งอภินันท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนาถ  แก้วกล้า
2. เด็กชายจิรวัฒน์  วิวาสุข
3. เด็กหญิงชนิตา   บุญยงค์
4. เด็กหญิงชิณณุพา  ชินหงษ์
5. เด็กหญิงฌาริษา  พิศวงขวัญ
6. เด็กชายฐิติภัทร  พันธ์ศรี
7. เด็กหญิงณรินธรณ์  บานเย็น
8. เด็กชายบัณฑิต  จันทร์งาม
9. เด็กชายปฐวี  ศิริมา
10. เด็กชายปริญญา  ปิตตาลาคะ
11. เด็กชายพลวัตร  ร่วมคิด
12. เด็กหญิงพิมลวรรณ  พิศวงขวัญ
13. เด็กหญิงรัตนาพร  จารัตน์
14. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์งาม
15. เด็กชายสราวุธ  นาหอคำ
16. เด็กชายสุริยา  จันทร์เทศ
17. เด็กชายอภิชัย  บุตรงาม
18. เด็กชายอลงกรณ์  หารคำแหง
19. เด็กชายอัมฤทธิ์  สายศร
20. เด็กหญิงเก็จมณี  ศรีเพชร
 
1. นายธัชพล  จองดี
2. นายโกมล  จันทร์ศิริ
3. นางสาวสายฝน  กลิ่นศรีสุข
4. นางสาวสุภาพร  สืบสันต์
5. นางสาวปิยะดา  แจ้งอภินันท์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  หล้าหัวหนอง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปานทอง
 
1. นางสาวสายฝน  กลิ่นศรีสุข
2. นางพัชรลดา  กุลรัตน์