หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 40 40 100% 0 0% 0 0% 0 0% 40
2 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
3 โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
4 โรงเรียนบ้านคูบ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
5 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
6 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
7 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
8 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
9 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
10 โรงเรียนบ้านคอนกาม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
11 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
12 โรงเรียนทุ่งเทิน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
13 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
14 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
15 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
16 โรงเรียนบ้านกะเอิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
18 โรงเรียนบ้านดอนสั้น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
20 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
21 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
22 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
23 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
24 โรงเรียนบ้านโนนแกด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
25 โรงเรียนบ้านโพนแดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
26 โรงเรียนมารีวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
27 โรงเรียน บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียน บ้านสบาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียน บ้านละเอาะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียน บ้านเมืองน้อยหนองมุข 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
34 โรงเรียนบ้านคูซอด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
36 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
37 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
41 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
42 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
44 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
45 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
46 โรงเรียน บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียน บ้านหนองนาเวียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนตะดอบวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนบ้านมะกรูด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านอาลัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านอิปาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านอีต้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านเกาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านเจี่ย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านเปือย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านโพนค้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนเทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]