หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 115 87 84.47% 9 8.74% 6 5.83% 1 0.97% 103
2 โรงเรียนบ้านตาโกน 114 68 66.67% 19 18.63% 10 9.8% 5 4.9% 102
3 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 100 58 61.7% 20 21.28% 11 11.7% 5 5.32% 94
4 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 67 53 79.1% 5 7.46% 5 7.46% 4 5.97% 67
5 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 74 47 73.44% 9 14.06% 5 7.81% 3 4.69% 64
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 78 42 56% 14 18.67% 12 16% 7 9.33% 75
7 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 74 42 64.62% 11 16.92% 11 16.92% 1 1.54% 65
8 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 94 41 49.4% 25 30.12% 9 10.84% 8 9.64% 83
9 โรงเรียนบ้านหนองแคน 89 40 49.38% 23 28.4% 16 19.75% 2 2.47% 81
10 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 69 39 65% 15 25% 5 8.33% 1 1.67% 60
11 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 65 38 66.67% 11 19.3% 6 10.53% 2 3.51% 57
12 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 74 37 56.06% 18 27.27% 9 13.64% 2 3.03% 66
13 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 68 37 68.52% 10 18.52% 6 11.11% 1 1.85% 54
14 โรงเรียนบ้านโทะ 64 36 65.45% 11 20% 5 9.09% 3 5.45% 55
15 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 54 36 72% 6 12% 6 12% 2 4% 50
16 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 75 35 52.24% 21 31.34% 8 11.94% 3 4.48% 67
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 63 35 63.64% 17 30.91% 1 1.82% 2 3.64% 55
18 โรงเรียนบ้านพะวร 64 35 56.45% 13 20.97% 10 16.13% 4 6.45% 62
19 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 61 35 63.64% 9 16.36% 8 14.55% 3 5.45% 55
20 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 53 33 64.71% 14 27.45% 3 5.88% 1 1.96% 51
21 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 63 32 55.17% 14 24.14% 6 10.34% 6 10.34% 58
22 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 62 32 58.18% 12 21.82% 8 14.55% 3 5.45% 55
23 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 56 31 58.49% 12 22.64% 8 15.09% 2 3.77% 53
24 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 52 31 67.39% 12 26.09% 2 4.35% 1 2.17% 46
25 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 59 30 56.6% 13 24.53% 6 11.32% 4 7.55% 53
26 โรงเรียนบ้านม่วง 50 30 63.83% 8 17.02% 3 6.38% 6 12.77% 47
27 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 53 29 55.77% 12 23.08% 7 13.46% 4 7.69% 52
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 51 27 58.7% 11 23.91% 4 8.7% 4 8.7% 46
29 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 52 26 56.52% 10 21.74% 8 17.39% 2 4.35% 46
30 โรงเรียนบ้านเสียว 74 25 42.37% 15 25.42% 13 22.03% 6 10.17% 59
31 โรงเรียนบ้านนาโนน 54 25 67.57% 8 21.62% 4 10.81% 0 0% 37
32 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 52 24 48.98% 14 28.57% 9 18.37% 2 4.08% 49
33 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 46 24 53.33% 13 28.89% 3 6.67% 5 11.11% 45
34 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 34 24 72.73% 7 21.21% 2 6.06% 0 0% 33
35 โรงเรียนบ้านแข้ 52 23 46.94% 16 32.65% 8 16.33% 2 4.08% 49
36 โรงเรียนบ้านตัง 46 23 53.49% 11 25.58% 6 13.95% 3 6.98% 43
37 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 38 23 67.65% 7 20.59% 3 8.82% 1 2.94% 34
38 โรงเรียนบ้านพงสิม 46 23 60.53% 6 15.79% 6 15.79% 3 7.89% 38
39 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 30 23 82.14% 3 10.71% 2 7.14% 0 0% 28
40 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 54 21 40.38% 19 36.54% 10 19.23% 2 3.85% 52
41 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 63 21 40.38% 18 34.62% 10 19.23% 3 5.77% 52
42 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 39 21 55.26% 8 21.05% 8 21.05% 1 2.63% 38
43 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 40 20 60.61% 8 24.24% 2 6.06% 3 9.09% 33
44 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 42 20 57.14% 7 20% 8 22.86% 0 0% 35
45 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 47 19 46.34% 12 29.27% 9 21.95% 1 2.44% 41
46 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 48 19 47.5% 12 30% 7 17.5% 2 5% 40
47 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 30 19 63.33% 6 20% 2 6.67% 3 10% 30
48 โรงเรียนบ้านยาง 26 19 79.17% 3 12.5% 2 8.33% 0 0% 24
49 โรงเรียนบ้านโซงเลง 49 18 42.86% 11 26.19% 8 19.05% 5 11.9% 42
50 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 40 18 50% 10 27.78% 4 11.11% 4 11.11% 36
51 โรงเรียนบ้านปราสาท 32 18 60% 8 26.67% 3 10% 1 3.33% 30
52 โรงเรียนเคียวนำ 30 18 62.07% 6 20.69% 3 10.34% 2 6.9% 29
53 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 30 18 62.07% 4 13.79% 4 13.79% 3 10.34% 29
54 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 33 17 51.52% 14 42.42% 2 6.06% 0 0% 33
55 โรงเรียนบ้านไผ่ 40 17 45.95% 13 35.14% 3 8.11% 4 10.81% 37
56 โรงเรียนบ้านคูสระ 35 17 50% 13 38.24% 3 8.82% 1 2.94% 34
57 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 36 17 53.13% 11 34.38% 3 9.38% 1 3.13% 32
58 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 38 17 50% 10 29.41% 6 17.65% 1 2.94% 34
59 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 33 17 54.84% 6 19.35% 6 19.35% 2 6.45% 31
60 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 44 17 47.22% 5 13.89% 9 25% 5 13.89% 36
61 โรงเรียนบ้านผือ 54 16 39.02% 8 19.51% 11 26.83% 6 14.63% 41
62 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 38 16 45.71% 8 22.86% 7 20% 4 11.43% 35
63 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 29 16 59.26% 8 29.63% 3 11.11% 0 0% 27
64 โรงเรียนบ้านเปือยขาม 31 16 57.14% 6 21.43% 5 17.86% 1 3.57% 28
65 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 25 16 76.19% 2 9.52% 2 9.52% 1 4.76% 21
66 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 38 15 40.54% 13 35.14% 6 16.22% 3 8.11% 37
67 โรงเรียนบ้านปะอาว 34 15 44.12% 13 38.24% 5 14.71% 1 2.94% 34
68 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 30 15 53.57% 10 35.71% 3 10.71% 0 0% 28
69 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 37 15 44.12% 7 20.59% 9 26.47% 3 8.82% 34
70 โรงเรียนบ้านกุงขาม 30 15 53.57% 7 25% 5 17.86% 1 3.57% 28
71 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 26 15 62.5% 7 29.17% 2 8.33% 0 0% 24
72 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 26 15 57.69% 6 23.08% 2 7.69% 3 11.54% 26
73 โรงเรียนบ้านจิก 25 15 62.5% 4 16.67% 1 4.17% 4 16.67% 24
74 โรงเรียนบ้านปะหละ 24 15 65.22% 2 8.7% 5 21.74% 1 4.35% 23
75 โรงเรียนบ้านตาทอง 40 14 38.89% 13 36.11% 5 13.89% 4 11.11% 36
76 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 28 14 51.85% 11 40.74% 1 3.7% 1 3.7% 27
77 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 31 14 48.28% 8 27.59% 5 17.24% 2 6.9% 29
78 โรงเรียนบ้านห้วย 26 14 58.33% 8 33.33% 1 4.17% 1 4.17% 24
79 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 41 14 56% 6 24% 4 16% 1 4% 25
80 โรงเรียนบ้านเชือก 30 14 56% 5 20% 6 24% 0 0% 25
81 โรงเรียนบ้านยางเอือด 44 13 32.5% 14 35% 12 30% 1 2.5% 40
82 โรงเรียนบ้านโคก 32 13 43.33% 11 36.67% 4 13.33% 2 6.67% 30
83 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 30 13 44.83% 9 31.03% 6 20.69% 1 3.45% 29
84 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 28 13 50% 7 26.92% 4 15.38% 2 7.69% 26
85 โรงเรียนบ้านมะฟัก 36 13 52% 7 28% 4 16% 1 4% 25
86 โรงเรียนบ้านโกทา 28 13 48.15% 5 18.52% 7 25.93% 2 7.41% 27
87 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 23 13 59.09% 5 22.73% 2 9.09% 2 9.09% 22
88 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 29 13 56.52% 4 17.39% 5 21.74% 1 4.35% 23
89 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 29 13 50% 3 11.54% 9 34.62% 1 3.85% 26
90 โรงเรียนบ้านบุยาว 35 12 37.5% 14 43.75% 5 15.63% 1 3.13% 32
91 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 28 12 46.15% 10 38.46% 4 15.38% 0 0% 26
92 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 36 12 52.17% 7 30.43% 4 17.39% 0 0% 23
93 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 29 11 37.93% 11 37.93% 4 13.79% 3 10.34% 29
94 โรงเรียนบ้านดงแดง 30 11 50% 7 31.82% 4 18.18% 0 0% 22
95 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 20 11 57.89% 3 15.79% 3 15.79% 2 10.53% 19
96 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 32 10 32.26% 10 32.26% 8 25.81% 3 9.68% 31
97 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 22 10 45.45% 10 45.45% 1 4.55% 1 4.55% 22
98 โรงเรียนบ้านหนองผือ 39 10 38.46% 8 30.77% 7 26.92% 1 3.85% 26
99 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 21 10 55.56% 7 38.89% 1 5.56% 0 0% 18
100 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 22 10 50% 6 30% 2 10% 2 10% 20
101 โรงเรียนบ้านมะยาง 15 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
102 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 16 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
103 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 13 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
104 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
105 โรงเรียนบ้านหนองแปน 35 9 30% 13 43.33% 5 16.67% 3 10% 30
106 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 32 9 36% 10 40% 5 20% 1 4% 25
107 โรงเรียนบ้านหอย 23 9 40.91% 9 40.91% 3 13.64% 1 4.55% 22
108 โรงเรียนบ้านสามขา 27 9 34.62% 8 30.77% 5 19.23% 4 15.38% 26
109 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 22 9 42.86% 7 33.33% 5 23.81% 0 0% 21
110 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 20 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
111 โรงเรียนบ้านทุ่ม 21 9 47.37% 4 21.05% 4 21.05% 2 10.53% 19
112 โรงเรียนบ้านกอย 19 9 60% 1 6.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
113 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 17 9 60% 1 6.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
114 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 13 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
115 โรงเรียนบ้านจาน 27 8 33.33% 13 54.17% 2 8.33% 1 4.17% 24
116 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 18 8 44.44% 8 44.44% 2 11.11% 0 0% 18
117 โรงเรียนบ้านพงพรต 19 8 42.11% 6 31.58% 3 15.79% 2 10.53% 19
118 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 18 8 50% 4 25% 4 25% 0 0% 16
119 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
120 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 13 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 13
121 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
122 โรงเรียนบ้านครั่ง 32 7 24.14% 13 44.83% 7 24.14% 2 6.9% 29
123 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 20 7 35% 10 50% 2 10% 1 5% 20
124 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 25 7 29.17% 7 29.17% 8 33.33% 2 8.33% 24
125 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 18 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
126 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 15 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
127 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
128 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 25 7 30.43% 3 13.04% 11 47.83% 2 8.7% 23
129 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 13 7 53.85% 0 0% 3 23.08% 3 23.08% 13
130 โรงเรียนบ้านขะยุง 17 6 35.29% 6 35.29% 3 17.65% 2 11.76% 17
131 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 16 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
132 โรงเรียนบ้านหนองยาง 12 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
133 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 15 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
134 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
135 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 24 5 21.74% 11 47.83% 5 21.74% 2 8.7% 23
136 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 21 5 26.32% 8 42.11% 4 21.05% 2 10.53% 19
137 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 22 5 27.78% 8 44.44% 4 22.22% 1 5.56% 18
138 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 19 5 27.78% 8 44.44% 3 16.67% 2 11.11% 18
139 โรงเรียนบ้านสะเดา 20 5 31.25% 7 43.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
140 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 17 5 33.33% 6 40% 3 20% 1 6.67% 15
141 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 24 5 26.32% 5 26.32% 7 36.84% 2 10.53% 19
142 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 20 5 35.71% 5 35.71% 4 28.57% 0 0% 14
143 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
144 โรงเรียนบ้านจังเอิน 14 5 38.46% 3 23.08% 5 38.46% 0 0% 13
145 โรงเรียนบ้านหว้า 11 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
146 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 11 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
147 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
148 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 12 5 50% 1 10% 4 40% 0 0% 10
149 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 10 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
150 โรงเรียนบ้านกงพาน 13 5 41.67% 0 0% 5 41.67% 2 16.67% 12
151 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 19 4 23.53% 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 17
152 โรงเรียนบ้านสระภู 12 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
153 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 14 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
154 โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 18 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
155 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
156 โรงเรียนบ้านโก 24 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 10
157 โรงเรียนบ้านหนองม้า 10 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
158 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 11 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
159 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
160 โรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
161 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
162 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
163 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
164 โรงเรียนบ้านโดด 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 15 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 13
166 โรงเรียนบ้านปลาขาว 12 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 12
167 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 23 2 10% 4 20% 12 60% 2 10% 20
168 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 12 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
169 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 10 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
170 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
171 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
172 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
173 โรงเรียนบ้านหนองกก 7 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
174 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 8 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
175 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 13 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 7
176 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 11 1 9.09% 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 11
177 โรงเรียนบ้านขวาว 11 1 10% 4 40% 4 40% 1 10% 10
178 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
179 โรงเรียนบ้านอะลาง 12 1 11.11% 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 9
180 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 8 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 0 0% 8
181 โรงเรียนบ้านหมากยาง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
182 โรงเรียนหนองสิมรังสรรค์วิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 7 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
184 โรงเรียนบ้านท่า 6 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
185 โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านเขวา 6 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
187 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 13 0 0% 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 12
188 โรงเรียนบ้านโนนลาน 11 0 0% 4 50% 4 50% 0 0% 8
189 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 7 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
190 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
191 โรงเรียนบ้านกุง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
192 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 6 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
193 โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
194 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 045691533 ต่อ 26 หรือ 0885819591 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]