หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมังกร บุตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหนา ประธานกรรมการ
2 นางทัศนาพร สงวนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเอียด ประธานกรรมการ
3 นายดำรงค์ ผลอ้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียมาต ประธานกรรมการ
4 นายอารีย์ มณีนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง ประธานกรรมการ
5 นายรังษี เวชกามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะยาง ประธานกรรมการ
6 นายพิชิต รัตนโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ ประธานกรรมการ
7 ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงขาม ประธานกรรมการ
8 นายตรีเพชร หารไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมีหัวดง ประธานกรรมการ
9 นายวัฒนา โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร ประธานกรรมการ
10 นายวัฒนา โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร ประธานกรรมการ
11 นายสนอง แสงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า ประธานกรรมการ
12 นายอรุณ พรหมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน ประธานกรรมการ
13 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการ
14 นายภานุวัฒน์ เดชกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี ประธานกรรมการ
15 นายมานิต ทองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ประธานกรรมการ
16 นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ
17 นายนพดล เมืองประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ
18 นายสุพิช แดงบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง ประธานกรรมการ
19 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาทิป ผลวาวแวว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน ประธานกรรมการ
20 นางสิริรัชย์ สิงหกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง ประธานกรรมการ
21 นายประหยัด กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าน ประธานกรรมการ
22 นายสุริยา พรรษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขยูง(ขะยูงศิลป์) ประธานกรรมการ
23 นางลำดวน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครั่ง ประธานกรรมการ
24 นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ำ ประธานกรรมการ
25 นายครรชิต ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง ประธานกรรมการ
26 นายประภาส สงค์พิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย ประธานกรรมการ
27 นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาทอง ประธานกรรมการ
28 นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) ประธานกรรมการ
29 นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ำ รองประธานกรรมการ
30 นายภานุวัฒน์ เดชกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี รองประธานกรรมการ
31 นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ำ รองประธานกรรมการ
32 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๒ ประธาน
33 นายสุพิช แดงบุญเรือง ผอ.โรงเรียนบ้านโจดม่วง ประธาน
34 นายอุดมศุกดิ์ เพชรผา รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ประธาน
35 นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
36 นายประภาส เกษามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า ประธาน
37 นายวิรัตน์ มั่นสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ประธาน
38 นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศลฯ ประธาน
39 นายสุวิทย์ สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย รองประธาน
40 นางรสรินทร์ ดาแก้ว ผอ.โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม รองประธาน
41 นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง ผอ.โรงเรียนบ้านค้อกำแพง รองประธาน
42 นายสนอง แสงงาม ผอ.โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า รองประธาน
43 นายประหยัด กองแก้ว ประธานศูนย์สาระการงานอาชีพระดับประถมศึกษา รองประธาน
44 นายรังษี เวชกามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะยาง รองประธาน
45 นายพิชิต รัตนโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ รองประธาน
46 นายถาวร แก่นท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู รองประธาน
47 นายสมสิทธิ์ นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง รองประธาน
48 นายวีระเดช บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากยาง รองประธาน
49 นายชมภู ระย้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว รองประธาน
50 นายแสง ศรีโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว รองประธาน
51 นายปริญญา โนนกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย รองประธาน
52 นายเกียรติณรงค์ คำโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ กรรมการ
53 นายอรุณ พรหมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กรรมการ
54 นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
55 นายทองสุข บุตรแสน ครูโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) กรรมการ
56 นางเติอนใจ สมสุข ครูโรงเรียนกุงขาม กรรมการ
57 นายมานิต ทองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กรรมการ
58 นายถวัลย์ บุญราช ครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 ฯ กรรมการ
59 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
60 นายประเทือง ชาบุญมี ครูโรงเรียนบ้านดอนไม้งาม กรรมการ
61 นายคำมี โมฆรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านจาน กรรมการ
62 นายประดับ นามปัญญา ครูโรงเรียนบ้านสามขา กรรมการ
63 นายณรงค์เกียรติศักดิ์ พลศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านกุงขาม กรรมการ
64 นายอนันต์ ดาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนลาน กรรมการ
65 นางสาววิชชุตา ไชยราช ครูโรงงเรียนบ้านฮ่องข่า กรรมการ
66 นายอนันต์ ดาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนลาน กรรมการ
67 นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ กรรมการ
68 นายวีระ สุราวุธ ครูโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
69 นางสาววิชชุตา ไชยราช ครูโรงเรียนบ้านฮ่องข่า กรรมการ
70 นายอุดมวิทย์ สุระโคตร ครูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กรรมการ
71 นางสุกาญดา ผิวงาม ครูโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
72 นายอนุวัฒน์ อินตา ครูโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
73 นางสุรีพร คุณมาศ ครูโรงเรียนบ้านยาง กรรมการ
74 นายสมชัย กะตะศิลา ครูโรงเรียนบ้านกอย กรรมการ
75 นายณรงค์ สุทธิจรรยากุล ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง กรรมการ
76 นางทองปาน ภูมิกาล ครูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม กรรมการ
77 นายวิชาญ คำนึง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
78 นางรุจี ไชยปัญญา ครูโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
79 นางเกศรินทร์ ถาวร ครูโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ
80 นางสายชล ท่าโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหว้าน กรรมการ
81 นายวีระศักดิ์ พวงคำ ครูโรงเรียนบ้านโทะ กรรมการ
82 นางพิกุล คำแสน ครูโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย) กรรมการ
83 นางเบญจพร เศรษฐพัชรศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
84 นายสุวัฒน์ อาจสาลี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
85 นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณ ครู โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
86 นายพงษ์ศักดิ์ สิงหกุล ครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการ
87 นายประสาท ประนม ครูโรงเรียนบ้านเพียมาตฯ กรรมการ
88 นายสิริชัย บุญสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อย กรรมการ
89 นางวันเพ็ญ สังข์เกิด ครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการ
90 นางสาวอุไรวรรณ ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ กรรมการ
91 นางพิชญา โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ
92 นายอัษฏาวุธ สุวรรณดีั ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการ
93 นายผจญ แผ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง กรรมการ
94 นางสมปอง อุตสาหะ ครูโรงเรียนบ้านหัวช้าง กรรมการ
95 นายธเนศ โฉมรุ่ง ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
96 นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพร ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
97 นางสาวขนิษฐา คำด้วง ครูพี่เลี้ยงคนพิการโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
98 นายปฏิพงศ์ เผือกเนียม ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กรรมการ
99 นายวิจิตร อรรคบุตร ครู โรงเรียนบ้านกอย กรรมการ
100 นายนิรุต โสพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
101 นางอัปบุษย์สร ราษี ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการ
102 นางสมควร พรมภักดี ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก กรรมการ
103 นายวาท ทรงอาจ ครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม กรรมการ
104 นางสุนันทา จันทบุตร ครูโรงเรียนบ้านจานแสนไชย กรรมการ
105 นางสาวจารุภา ดาวเรือง ครูโรงเรียนบ้านตาโจดม่วง กรรมการ
106 นายวิรัช บุญรอง ครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ กรรมการ
107 นางหนูทิพย์ พันธ์งาม ครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการ
108 นางวิมล นิยมพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
109 นางกำไร หล้าธรรม ครูโรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) กรรมการ
110 นางทัศนีย์ โพธิ์งาม ครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการ
111 นางวรรณธณา อภิชาตวงศ์วณิช ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
112 นายสมบัติ เหล็กดี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
113 นางเสน่หา หารไชย ครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง กรรมการ
114 นางเสน่หา หารไชย ครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง กรรมการ
115 นายสุรวุฒิ พิลัย ครูโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า กรรมการ
116 นางพิกุล วรโคตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
117 นายวินัย ศรชัย ครูโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
118 นายถวัลย์ บุญราช ครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร2 กรรมการ
119 นางอัญชลี พลบุญ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการ
120 นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสง ครูโรงเรียนบ้านโทะ กรรมการ
121 นายสุพจน์ หล้าธรรม ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม กรรมการ
122 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
123 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
124 นายวรวิทย์ ธรรมนิยม ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
125 นายภูวภัณฑ์ ยุคตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการ
126 นางอดุลย์ ศรเพชร ครู โรงเรียนบ้านห้วย กรรมการ
127 นายนิรันดร์ ทองสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
128 นายวิสุทธิ์ พิมพ์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหอย กรรมการ
129 นายทองใส อินทร์ทอง ครูโรงเรียนบ้านอีสร้อย กรรมการ
130 นายสัจจา เจริญศรีเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
131 นางเทียนไทย ดวงตา ครูโรงเรียนบ้านหว้า กรรมการ
132 นายไพบูลย์ เหล็กดี ครูโรงเรียนบ่้านโนนสูง กรรมการ
133 นางวิไลพันธ์ ทุมพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
134 นางสุวัลน์รี เขียวอำพร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
135 นางสาวธิดา ใจมั่น ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
136 นายปฏิพงศ์ เผือกเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กรรมการ
137 นางจิรัชยา บุญกันหา ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
138 นางสนิทศรี ศรชัย ครูโรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) กรรมการ
139 นางอุบล สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเพียมาต กรรมการ
140 นางศุณิษา สุพรม ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
141 นางนวลจันทร์ ธรรมแสง ครูโรงเรียนบ้านค้อกำแพง กรรมการ
142 นายจารุวัฒน์ สีทิม ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการ
143 นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารี ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการ
144 นายมานพ มีบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
145 นายทองดี แผ่นศิลา ครูโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง กรรมการ
146 นายเอกอนันต์ สมภาค ครูโรงเรียนอนุบาล(โพธ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
147 นายอนุชิต สิงห์เงิน ครูโรงเรียนบ้านพลับ กรรมการ
148 นายสุริยันต์ สายแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบุยาว กรรมการ
149 นางสุดใจ สุบินทร์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ กรรมการ
150 นางเสงี่ยมพร ใยเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
151 นายภานุวัฒน์ เดชกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการ
152 นางประภัสสร ปัทมคัมภ์ ครูโรงเรียนบ้านอีหล่ำ กรรมการ
153 นายวรวิทย์ จิตรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
154 นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจ ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการ
155 นายตรีภพ สีดา ครู โรงเรียนบ้านฮ่องข่า กรรมการ
156 นายนพดล เมืองประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
157 นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
158 นางปริศนา บุญศล ครูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
159 นางประภัสสร ปัทมคัมภ์ ครูโรงเรียนบ้านอีหล้ำ กรรมการ
160 นางกองแก้ว ทองนำ ครูโรงเรียนบ้านปะหละ กรรมการ
161 นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
162 นางสุวัลยา โสพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
163 นายสุวัฒน์ อาจสาลี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
164 นางศริ ยางาม ครูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน กรรมการ
165 นางอินทุอร กัญญาชาติ ครูโรงเรียนบ้านโทะ กรรมการ
166 นายวิทยากร พรมลา ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการ
167 นางสาวรัชดาภรณ์ บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเห็กโนนหนองหว้า กรรมการ
168 นางพิณยา ทองขอน ครูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กรรมการ
169 นายสุเทพ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอน กรรมการ
170 นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพง กรรมการ
171 นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาด กรรมการ
172 นายณัฐชัย เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ
173 นายทำนอง วงษ์จอม ครูโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
174 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการ
175 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
176 นางธีร์ธุตา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง กรรมการ
177 นายเศรษฐพร ผมพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองห้าง กรรมการ
178 นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
179 นางเบญจพร เรืองมณีนพ ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กรรมการ
180 นายนิยม เติมใจ ครู โรงเรียนบ้านสะเดา กรรมการ
181 นายสันทัด พวงมะเทศ ครู โรงเรียนบ้านหอย กรรมการ
182 นายสังคมพิทักษ์ อุ่นเรือน ครู โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กรรมการ
183 นายณัฐพงษ์ สิมมาทอง ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กรรมการ
184 นายอัษฎาวุธ สุวรรณดี ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการ
185 นายประหยัด นิลโชตฺ ครูโรงเรียนบ้านโพนเมือง กรรมการ
186 นายพิชิต ชูลิขิต ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการ
187 นายเอกสิทธิ์ ใยทอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
188 นายภูริณัฐ กระแสโสม ครูโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว กรรมการ
189 นางนิชญานันท์ แสงภารา ครูโรงเรียนบ้านหว้าน กรรมการ
190 นายไพรัตน์ ใบเขียว ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า กรรมการ
191 นางสาวอรทัย ไชยปัญญา ครูพี่เลี้ยงคนพิการโรงเรียนบ้านอีหล่ำ กรรมการ
192 นายนิรันดร์ ทองสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
193 นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์ ครูโรงเรียนบ้านดงแดง กรรมการ
194 นายปฏิวัติ ขนวน ครูโรงเรียนบ้านอีสร้อย กรรมการ
195 นางช่อทิพย์ จัตุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ค้อ กรรมการ
196 นายทวีศักดิ์ ราษี ครูโรงเรียนโซงเลง กรรมการ
197 นายสัมพันธ์ แก้วพรม ครูโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
198 นายวิชัย บัวทอง ครูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กรรมการ
199 นางศิราภรณ์ ราศรี ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
200 นางวรางคณา นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้น กรรมการ
201 นายสำราญ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการ
202 นางสุปราณี แขมคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการ
203 นายสมศักดิ์ โกฏยี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
204 นายสุรชัย บัวส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน กรรมการ
205 นายเฉลิมศรี สุบินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิก กรรมการ
206 นายคำดี ทองเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอย กรรมการ
207 นายวิเชียร ทุมพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ
208 นายมานิต ทองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กรรมการ
209 นายสุนทร ปุณปรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการ
210 นายสมหวัง หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอก กรรมการ
211 นายประภาส เกษามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า กรรมการ
212 นายณัฐชัย เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ
213 นายยุทธนา นิตยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน กรรมการ
214 นายเสถียร น้อยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
215 นายศุภกิจ โนนสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด กรรมการ
216 นายณรงค์ ประสมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดด กรรมการ
217 นายสุริยา ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิญ กรรมการ
218 นายภิรมย์ สมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเค็ง กรรมการ
219 นายกนก เกษศิริ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
220 นางทิพากร เชิงหอม ครโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
221 นางสุรณี สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
222 นางพัชรา โพธิ์ชัย ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
223 นางเสงี่ยมพร ใยเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
224 นางพัฒนา กันทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
225 นางปิยวรรณ นันทวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
226 นายบุญเยี่ยม ใยแสง ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
227 นางพุธกานต์ ถาวร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
228 นางอรอุมา อินทา ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
229 นายสถิตย์ สอนศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
230 นางสุวัลรีย์ เขียวอัมพร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
231 นางสาวรุ่งทิวา สอนศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
232 นายนราธร ภิภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
233 นางสาวณัฐรินีย์ บัวพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
234 นางสาวชฏาธาร สุพรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
235 นายประยูร สุขเหลือง ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการ
236 นางสาวนารีรัตน์ ระเกต ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการ
237 นายสมยศ พิมพ์ณุวงศ์ ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการ
238 นายราเชนทร์ พะวงษ์ ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการ
239 นายบุญส่ง ใยเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
240 นายสุดสงวน กันทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
241 นายแสวง อินตะนัย ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
242 นายสมบัติ เหล็กดี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
243 นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) กรรมการ
244 นายมาณพ มีบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
245 นายวีระศักดิ์ นาครินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
246 นายไพบูลย์ เหล็กดี ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
247 นายเจนวิทย์ สุระมิตร ครู โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน กรรมการ
248 นายสมบัติ เหล็กดี ครู โรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
249 นางเยาวลักษณ์ สอนจันดา ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
250 นายวีระพงษ์ พรหมคุณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กรรมการ
251 นายทองดี แผ่นศิลา ครู โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง กรรมการ
252 นายหมุน สมพร ครู โรงเรียนบ้านมะยาง กรรมการ
253 นายโชค พรหมคุณ ครู โรงเรียนบ้านโต่งโต้น กรรมการ
254 นายบุญเพ็ง พรหมศรี ครู โรงเรียนเคียวนำ กรรมการ
255 นางวารี อุ่นเรือน ครู โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กรรมการ
256 นางอวยพร สีหาอาจ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดง กรรมการ
257 นายสุพิช แดงบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการ
258 นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรณ์ กรรมการ
259 นายสุรศักดิ์ คำแสน ครูโรงเรียนบ้านโคก กรรมการ
260 นายสมทนงค์ อินทศรี ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
261 นางวิมลพรรณ กลางมณี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
262 นางสารภี ธรรมบุตร ครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
263 นายเอกสิทธิ์ ใยทอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการและเลขานุการ
264 นางสาวมัทนา ใจดี ครู โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
265 นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจ ครู โรงเรียนบ้านจังเอิน กรรมการและเลขานุการ
266 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการ
267 นายเชวง ผาสุก ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการและเลขานุการ
268 นางพยอม หลักหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการและเลขานุการ
269 นางสมจิตร นวลใส ครูโรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการและเลขานุการ
270 นางเยาวภา ดาสันทัด ครูโรงเรียนบ้านอีหล่ำ กรรมการและเลขานุการ
271 นางเพ็ญศรี ชูเลิศ ครูโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการและเลขานุการ
272 นายสำราญ บุญธรรม ครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการและเลขานุการ
273 นายประดิษฐ์ คล้ายสงคราม ครูโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการและเลขานุการ
274 นางวนัสสุดา เจตนา ครูโรงเรียนบ้านจิก กรรมการและเลขานุการ
275 นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและเลขานุการ
276 นางนิสรณ์ ทวีชาติ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการ
277 นางสาวรจนา ขอร่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการและเลขานุการ
278 นางสาวอุทัยวรรณ พรมจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กรรมการและเลขานุการ
279 นางนันทิยา สังข์ขาว ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการ
280 นายประยงค์ พรรณนา ครูโรงเรียนบ้านตาทอง กรรมการและเลขานุการ
281 นางวาสนา โสระพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านยางเอือด กรรมการและเลขานุการ
282 นางรื่นฤดี บุญกันหา ครูโรงเรียนบ้านอีเซ กรรมการและเลขานุการ
283 นางรุ่งศิริรัตน์ โนนสูง ครูโรงเรียนบ้านโคกหล่าม กรรมการและเลขานุการ
284 นางสุรดา พุทธวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
285 นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุล ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการ
286 นายปิยะ ไตรยงค์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการ
287 นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจ ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการและเลขานุการ
288 นางวันเพ็ญ สังข์เกิด ครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการและเลขานุการ
289 นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนดู่ กรรมการและเลขานุการ
290 นางอิศราวดี จันทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก กรรมการและเลขานุการ
291 นายสุริยงค์ นรสาร ครูโรงเรียนบ้านเพียมาต กรรมการและเลขานุการ
292 นายยศสรัล โพธิ์งาม ครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง กรรมการและเลขานุการ
293 นางศิริสุดา เย็นสมุทร ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและเลขานุการ
294 นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุล ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการ
295 นางสุวัลยา โสพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
296 นางมนัสนันท์ อินทศรี ครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
297 นางสาวจารุภา ดาวเรือง ครูโรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
298 นางกำไร หล้าธรรม ครูโรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฏร์บำรุง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
299 นางสมจิตร แขมคำ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
300 นายถนอมศักดิ์ สมภาค ครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
301 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
302 นายสมทนงค์ อินทศรี ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
303 นางศุณิษา สุพรม ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
304 นางผานิต ธรรมบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
305 นางสาวอุณารัตน์ สอนศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
306 นางสุรดา พุทธวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
307 นางสุรดา พุทธวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
308 นายสวัสดิ์ พาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
309 นายปัญญา ประสงค์สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
310 นางสาวปิยะพร ทองสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
311 นางสมใจ ก้อนศิลา ครูโรงเรียนบ้านอีหล่ำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
312 นางวรรรณภา บุตรวงษ์ รอง ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ทีปรึกษา
313 นายอุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ทีปรึกษา
314 นายชะอุ้ม เชื้อทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประมินผล ทีปรึกษา
315 นายธีรภัทร์ ใยแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ทีปรึกษา
316 นางวรรณภา บุตรวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ทีปรึกษา
317 นายธงชัย เกตุทองมงคล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ทีปรึกษา
318 นายอุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ทีปรึกษา
319 นายชะอุ้ม เชื้อทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทีปรึกษา
320 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ศึกษานิเทศก์ ทีปรึกษา
321 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ ทีปรึกษา
322 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
323 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
324 นายทรงพล สมภาค ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 045691533 ต่อ 26 หรือ 0885819591 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]