สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 87 9 6 1 102
2 บ้านตาโกน 68 19 10 5 97
3 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 58 20 11 5 89
4 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 53 5 5 4 63
5 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 47 9 5 3 61
6 บ้านโนนสูง 42 14 12 7 68
7 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 42 11 11 1 64
8 บ้านกระเดาอุ่มแสง 41 25 9 8 75
9 บ้านหนองแคน 40 23 16 2 79
10 อนุบาลราษีไศล 39 15 5 1 59
11 บ้านค้อโนนเพ็ก 38 11 6 2 55
12 บ้านด่านนอกดง 37 18 9 2 64
13 บ้านนาทุ่ง 37 10 6 1 53
14 บ้านโทะ 36 11 5 3 52
15 อนุบาลห้วยทับทัน 36 6 6 2 48
16 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 35 21 8 3 64
17 ชุมชนบ้านหนองคู 35 17 1 2 53
18 บ้านพะวร 35 13 10 4 58
19 บ้านหนองหัวหมู 35 9 8 3 52
20 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 33 14 3 1 50
21 บ้านฮ่องข่า 32 14 6 6 52
22 เมืองคง(คงคาวิทยา) 32 12 8 3 52
23 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 31 12 8 2 51
24 บ้านหนองสะมอน 31 12 2 1 45
25 บ้านโปร่งสามัคคี 30 13 6 4 49
26 บ้านม่วง 30 8 3 6 41
27 อนุบาลบึงบูรพ์ 29 12 7 4 48
28 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 27 11 4 4 42
29 บ้านหนองห้าง 26 10 8 2 44
30 บ้านเสียว 25 15 13 6 53
31 บ้านนาโนน 25 8 4 0 37
32 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 24 14 9 2 47
33 สระกำแพงวิทยาคม 24 13 3 5 40
34 บ้านค้อกำแพง 24 7 2 0 33
35 บ้านแข้ 23 16 8 2 47
36 บ้านตัง 23 11 6 3 40
37 บ้านฟ้าผ่า 23 7 3 1 33
38 บ้านพงสิม 23 6 6 3 35
39 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 23 3 2 0 28
40 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 21 19 10 2 50
41 บ้านโต่งโต้น 21 18 10 3 49
42 บ้านสร้างปี่ 21 8 8 1 37
43 บ้านหนองหงอก 20 8 2 3 30
44 บ้านอ้อมแก้ว 20 7 8 0 35
45 บ้านโจดม่วง 19 12 9 1 40
46 บ้านอีสร้อย 19 12 7 2 38
47 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 19 6 2 3 27
48 บ้านยาง 19 3 2 0 24
49 บ้านโซงเลง 18 11 8 5 37
50 บ้านเมี่ยงแคนดวน 18 10 4 4 32
51 บ้านปราสาท 18 8 3 1 29
52 เคียวนำ 18 6 3 2 27
53 บ้านแสงเมืองแคน 18 4 4 3 26
54 บ้านเมืองน้อย 17 14 2 0 33
55 บ้านไผ่ 17 13 3 4 33
56 บ้านคูสระ 17 13 3 1 33
57 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 17 11 3 1 31
58 บ้านขนวนสีแก้ว 17 10 6 1 33
59 บ้านเมืองหลวง 17 6 6 2 29
60 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 17 5 9 5 31
61 บ้านผือ 16 8 11 6 35
62 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 16 8 7 4 31
63 บ้านพอกหนองแข้ 16 8 3 0 27
64 บ้านเปือยขาม 16 6 5 1 27
65 บ้านแต้มะหลี่ 16 2 2 1 20
66 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 15 13 6 3 34
67 บ้านปะอาว 15 13 5 1 33
68 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 15 10 3 0 28
69 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 15 7 9 3 31
70 บ้านกุงขาม 15 7 5 1 27
71 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 15 7 2 0 24
72 บ้านจานแสนไชย 15 6 2 3 23
73 บ้านจิก 15 4 1 4 20
74 บ้านปะหละ 15 2 5 1 22
75 บ้านตาทอง 14 13 5 4 32
76 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 14 11 1 1 26
77 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 14 8 5 2 27
78 บ้านห้วย 14 8 1 1 23
79 อุทุมพรวิทยา 14 6 4 1 24
80 บ้านเชือก 14 5 6 0 25
81 บ้านยางเอือด 13 14 12 1 39
82 บ้านโคก 13 11 4 2 28
83 บ้านน้ำอ้อมน้อย 13 9 6 1 28
84 บ้านกล้วยกว้าง 13 7 4 2 24
85 บ้านมะฟัก 13 7 4 1 24
86 บ้านโกทา 13 5 7 2 25
87 บ้านเมืองจันทร์ 13 5 2 2 20
88 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 13 4 5 1 22
89 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 13 3 9 1 25
90 บ้านบุยาว 12 14 5 1 31
91 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 12 10 4 0 26
92 บ้านหนองหว้า 12 7 4 0 23
93 บ้านดอนไม้งาม 11 11 4 3 26
94 บ้านดงแดง 11 7 4 0 22
95 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 11 3 3 2 17
96 อนุบาลศิลาลาด 10 10 8 3 28
97 บ้านสร้างเรือ 10 10 1 1 21
98 บ้านหนองผือ 10 8 7 1 25
99 บ้านนานวนหนองแคน 10 7 1 0 18
100 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 10 6 2 2 18
101 บ้านมะยาง 10 5 0 0 15
102 บ้านโพธิ์ 10 4 0 1 14
103 เกศเกล้าวิทยา 10 2 0 1 12
104 บ้านบึงหมอก 10 1 0 0 11
105 บ้านหนองแปน 9 13 5 3 27
106 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 9 10 5 1 24
107 บ้านหอย 9 9 3 1 21
108 บ้านสามขา 9 8 5 4 22
109 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 9 7 5 0 21
110 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 9 5 3 0 17
111 บ้านทุ่ม 9 4 4 2 17
112 บ้านบอนใหญ่ 9 1 4 1 14
113 บ้านกอย 9 1 4 1 14
114 บ้านคลีกลิ้ง 9 1 1 0 11
115 บ้านจาน 8 13 2 1 23
116 บ้านดงเค็งตู้ 8 8 2 0 18
117 บ้านพงพรต 8 6 3 2 17
118 บ้านหนองเหล็ก 8 4 4 0 16
119 บ้านโคกหล่าม 8 3 0 1 11
120 ธรรมรังษีวิทยา 8 1 2 2 11
121 บ้านกระสังข์ 8 0 0 0 8
122 บ้านครั่ง 7 13 7 2 27
123 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 7 10 2 1 19
124 บ้านพลับฝางผักหม 7 7 8 2 22
125 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 7 6 2 1 15
126 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 7 4 2 0 13
127 บ้านปะโด๊ะ 7 4 1 0 12
128 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 7 3 11 2 21
129 บ้านหนองสำโรงน้อย 7 0 3 3 10
130 บ้านขะยุง 6 6 3 2 15
131 บ้านโคกเมืองจันทร์ 6 4 3 1 13
132 บ้านหนองยาง 6 4 0 0 10
133 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 6 2 3 1 11
134 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 6 1 0 0 7
135 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 5 11 5 2 21
136 บ้านหนองบ่อ 5 8 4 2 17
137 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 5 8 4 1 17
138 บ้านโนนกลาง 5 8 3 2 16
139 บ้านสะเดา 5 7 3 1 15
140 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 5 6 3 1 14
141 การกุศลวัดบ้านโดด 5 5 7 2 17
142 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 5 5 4 0 14
143 บ้านหนองน้ำขุ่น 5 4 1 0 10
144 บ้านจังเอิน 5 3 5 0 13
145 บ้านหว้า 5 3 1 0 9
146 บ้านโนนแดงโนนม่วง 5 3 0 1 8
147 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 5 2 1 1 8
148 บ้านท่าบ่อ 5 1 4 0 10
149 บ้านหนองอาคูณ 5 1 0 2 6
150 บ้านกงพาน 5 0 5 2 10
151 บ้านหนองปลาคูณ 4 6 5 2 15
152 บ้านสระภู 4 5 2 0 11
153 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 4 4 4 1 12
154 บ้านดู่ค้อ 4 3 3 0 10
155 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 4 2 0 0 6
156 บ้านโก 4 1 4 1 9
157 บ้านหนองม้า 4 0 2 2 6
158 บ้านโนนเค็ง 3 4 3 1 10
159 บ้านโนนน้อย 3 2 2 0 7
160 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 3 2 1 0 6
161 บ้านหนองลุงตาเกษ 3 1 2 2 6
162 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 3 0 1 2 4
163 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 3 0 1 0 4
164 บ้านโดด 3 0 0 0 3
165 บ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 2 5 3 3 10
166 บ้านปลาขาว 2 5 2 3 9
167 บ้านตลาดหนองเรือ 2 4 12 2 18
168 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 2 4 2 3 8
169 บ้านไพรพะยอม 2 3 3 0 8
170 บ้านโพนเมือง 2 3 1 0 6
171 บ้านหลักด่านหนองจอก 2 2 2 0 6
172 บ้านหนองโง้ง 2 1 2 1 5
173 บ้านหนองกก 2 1 2 0 5
174 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 2 0 4 0 6
175 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 2 0 3 2 5
176 บ้านแขมโพนทอง 1 6 3 1 10
177 บ้านขวาว 1 4 4 1 9
178 อนุบาลจอมจิต 1 4 1 1 6
179 บ้านอะลาง 1 3 5 0 9
180 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 1 2 5 0 8
181 บ้านหมากยาง 1 2 1 1 4
182 หนองสิมรังสรรค์วิทยา 1 2 0 0 3
183 บ้านกระเต็ล 1 1 2 0 4
184 บ้านท่า 1 0 4 0 5
185 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 1 0 2 0 3
186 บ้านเขวา 1 0 1 1 2
187 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 5 5 2 10
188 บ้านโนนลาน 0 4 4 0 8
189 บ้านทุ่งสว่าง 0 3 3 1 6
190 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 3 1 1 4
191 บ้านกุง 0 1 2 1 3
192 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 1 1 1
193 บ้านดอนงูเหลือม 0 0 0 2 0
194 บ้านโนนตุ่น 0 0 0 1 0
รวม 2,736 1,341 813 313 4,890